Liikuntapolitiikka: Linjaukset ja kehittäminen

Liikuntapolitiikalla edistetään liikuntaa ja sen kautta väestön hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtionhallinnossa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta sekä liikuntapolitiikan yhteensovittamisesta. Toimialan ohjaus perustuu tiedolla johtamisen periaatteelle ja vaikutusten arvioinnille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa liikunnan merkitystä väestön terveydelle ja hyvinvoinnille sekä sen roolia kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamisessa. Ministeriö tukee eettisesti kestävää ja kansainväliseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua.

Liikuntapolitiikan tavoitteet on asetettu liikuntalaissa ja tärkeimmistä kehittämislinjauksista sovitaan hallitusohjelmassa sekä erillisissä ohjelmissa.

Liikuntapoliittinen selonteko linjaa liikuntapolitiikkaa 2020-luvulla. Selonteko kattaa muun muassa linjaukset liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta. Päämääränä on lisätä merkittävästi ihmisten fyysistä aktiivisuutta.

Väestön liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on poikkihallinnollinen ilmiö, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kaikki hallinnonalat.

Valtioneuvoston ja liikuntaa edistävien organisaatioiden yhteinen Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) pyrkii löytämään ratkaisuja liikkumattomuuden vähentämiseksi. Aiempi terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan TEHYLI-työ sekä Valtion liikuntaneuvoston valmistelemat ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta ovat työn keskeisenä lähtökohtana.