Tekijänoikeusneuvosto

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

 

Tekijänoikeusneuvostossa ovat edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat ja suojakohteiden käyttäjät. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen nimetään näiden tahojen ulkopuolelta.

Neuvostosta on säädetty tekijänoikeuslaissa ja asetuksessa. Valtioneuvosto määrää neuvoston kokoonpanon kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvoston nykyinen toimikausi on 15.10.2021-14.10.2024.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot

Tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa on käsitelty tärkeimpiä tekijänoikeuden tulkintakysymyksiä, mm. teostasoa, taloudellisia ja moraalisia oikeuksia, julkista esittämistä, tekijänoikeuden rajoituksia ja tekijänoikeuden siirtymistä.

Lausunnot ovat suosituksen luonteisia. Ne eivät oikeudellisesti sido tuomioistuinta, lausunnon pyytäjää eikä tämän vastapuolta.

Jos lausuntopyynnössä on kyse muiden oikeudenalojen tulkinnasta tai kyse on sopimusriidasta eikä tekijänoikeuslain tulkinnasta, tekijänoikeusneuvosto ei näiltä osin anna lausuntoa.

Jos lausuntopyynnössä tarkoitetussa asiassa on vastapuoli, tälle varataan mahdollisuus antaa vastine, jollei sen antaminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Asia käsitellään osapuolten esittämien tietojen perusteella. Tekijänoikeusneuvosto ei lähtökohtaisesti itse hanki näyttöä asiassa.

Tekijänoikeusneuvosto käsittelee lausuntoasiat täysistunnossa tai jaostossa.

Käsittelyajat voivat vaihdella vireillä olevien lausuntopyyntöjen määrästä riippuen. Tällä hetkellä on syytä varautua vähintään vuoden käsittelyaikaan. Lisätietoja käsittelyajoista saa tekijänoikeusneuvoston sihteeriltä.

Lausunnon pyytäminen tekijänoikeusneuvostolta  

Lausuntoa voi pyytää kuka tahansa, esimerkiksi yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt, poliisi, hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet. 

Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja kirjallisen lausuntopyynnön perusteella. Lausuntopyynnön voi esittää myös sähköpostitse ([email protected]).

Lausuntopyyntö on vapaamuotoinen eikä edellytä juridista asiantuntemusta.

Lausuntopyynnön on hyvä olla riittävän seikkaperäinen, jotta tekijänoikeusneuvosto saa tarvittavat tosiseikat tietoonsa.

Lausuntopyyntöön on lisäksi sisällytettävä hakijan ja mahdollisen vastapuolen nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisesti liitemateriaali (esim. jäljennös tai valokuva teoksesta jota asia koskee) teostason ja muiden asiaan mahdollisesti liittyvien tekijänoikeudellisten seikkojen arvioimiseksi.

Liitemateriaali on suositeltavaa toimittaa ainakin sähköpostitse sekä liitemateriaalin muodosta riippuen myös postitse.

Lisätietoja saa tarvittaessa tekijänoikeusneuvoston sihteeriltä.

Yhteystiedot:

Tekijänoikeusneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
puh 0295 3 30505  
faksi (09) 1607 7132
[email protected]

Tekijänoikeusneuvoston sihteerinä toimii hallitussihteeri Perttu Virtanen.

Lisätietoja

Perttu Virtanen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330505   Sähköpostiosoite: