Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvosto (Council of Europe) on vuonna 1949 perustettu hallitustenvälinen järjestö, jonka päätehtävä on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen. Näitä se edistää mm. koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilualan yhteistyön kautta, jolle Euroopan kulttuuriyleissopimus (1954) loi perustan.

Suomi osallistui tarkkailijana kulttuuriyleissopimukseen vuodesta 1963 ja liittyi siihen vuonna 1970. Euroopan neuvoston täysjäsen Suomesta tuli vuonna 1989.

Euroopan neuvostolla on lukuisia yleissopimuksia, jotka sitovat jäsenmaita. Euroopan neuvosto antaa myös jäsenmaidensa politiikkaa ohjaavia suosituksia. Yhteistyötä tehdään myös osittaissopimusten kautta, joihin vain osa jäsenvaltioista on liittynyt.

Euroopan neuvoston päätökset tekee ministerikomitea (Committee of Ministers), joka koostuu ulkoministereistä tai heidän pysyvistä edustajistaan. Ministerikomitea mm. hyväksyy budjetin ja toimintaohjelman sekä päättää yleissopimusten avaamisesta allekirjoitettaviksi ja ratifioitaviksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla keskeisiä teemoja ovat mm. ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus, kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyvä työ, nuorisotyön kehittäminen sekä urheilun ja liikunnan integriteettikysymykset.

Yhteistyö toteutuu asiantuntijaryhmissä, joita ohjaavat johtokomiteat (Steering Committee). Johtokomiteat valmistelevat ja panevat täytäntöön ministerikomitean päätökset. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan liittyviä asioita käsitellään koulutuspoliittisessa johtokomiteassa (CDPPE), kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman johtokomiteassa (CDCPP) sekä nuorisotoimen johtokomiteassa (CDEJ).

Euroopan neuvoston yhteydessä toimii myös mm. elokuvien yhteistuotantorahasto (EURIMAGES), Euroopan audiovisuaalinen observatorio sekä Grazissa sijaitseva Euroopan nykykielten keskus. Näiden toimintaa seurataan hallitustenvälisesti osittaissopimusten kautta. Suomi kuuluu lisäksi liikunta-asioita seuraavaan urheilun osittaissopimukseen (EPAS).

Euroopan neuvoston muita toimielimiä

Euroopan neuvoston yhteydessä toimii Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (European court of human rights, ECHR), joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen toimeenpanoa jäsenmaissa.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (Parliamentary assembly, PACE) koostuu jäsenmaiden parlamenttien valitsemista edustajista. Yleiskokous mm. valitsee Euroopan neuvoston pääsihteerin ja tekee aloitteita ministerikomitealle. Suomen valtuuskunnalla on sihteeristö, joka toimii eduskunnan kansainvälisten asioiden yksikössä.

Kunta- ja aluehallintokongressi (Congress of local and regional authorities (CLRAE) on neuvoa-antava elin, joka edustaa jäsenvaltioiden kunta- ja aluehallinnon toimijoita. Sen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista yhteistyötä.

Lisätietoja