Ylioppilastutkinto

Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnolla on kaksiosainen tehtävä. Se on lukion päättötutkinto, jonka avulla arvioidaan, onko opiskelija saavuttanut opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttanut tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa lisäksi yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintotuloksia hyödynnetään korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Tutkinnossa kokelaan on suoritettava viisi koetta, joista kaikille yhteinen on äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Tutkinnon suorittanut opiskelija on omaksunut lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttanut lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja se suoritetaan suomeksi tai ruotsiksi oppilaitoksen opetuskielen mukaisesti. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Tutkinto järjestetään lukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa.

Ylioppilastutkinnon kokeiden tehtävät laaditaan lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvien kyseisen oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen oppimäärien mukaan.

Ylioppilastutkintoon kuuluu äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa sekä luonnontieteellisissä ja humanistis-yhteiskunnallisissa oppiaineissa (reaaliaineet) järjestettäviä kokeita.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin siten kuin korkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään. Tutkintotuloksia hyödynnetään korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava eri tutkintoaineissa vähintään viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta kolmesta seuraavasta ryhmästä:

  • matematiikan koe,
  • toisen kotimaisen kielen koe,
  • vieraan kielen koe ja
  • reaaliaineen koe.

Tutkintoon tulee sisällyttää vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa muita lisäkokeita.

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti laissa tarkoitetut kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai lain mukaisen muun tutkinnon tai koulutuksen.

Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia hylätty koe kolme kertaa. Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.

Maksut

Oppivelvollisuuslain nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulta kokelaalta ei saada periä maksuja osallistumisesta viiteen ensimmäiseksi suoritettavaan kokeeseen, eikä edellä tarkoitettujen hylättyjen kokeiden uusimisesta. Maksu hylätyn kokeen uusimisesta saadaan kuitenkin periä, jos kokelas ei ole saapunut kokeeseen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi tai on keskeyttänyt kokeen tai on syyllistynyt järjestyksen rikkomiseen tai vilpilliseen menettelyyn.

Muilta osin tutkinnon kokeet ovat maksullisia.

Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta vastaa riippumattomana asiantuntijaelimenä Ylioppilastutkintolautakunta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tutkintolautakunnan jäsenten tulee olla lukiokoulutusta ja ylioppilastutkinnosta annetussa laissa tarkoitettuja oppiaineita hyvin tuntevia henkilöitä. Lautakunta voi ottaa asiantuntijajäseniä kokeiden laatimista ja arvostelua varten.

Lisätietoja

Heikki Blom, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Puhelin:0295330074   Sähköpostiosoite: