Tutkimus- ja selvityshankkeita 


Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE) 

Tarkoituksena on selvittää nopealla aikavälillä toteutettavien ja työllisyyttä tukevien jatkuvan oppimisen hankkeiden vaikutuksia sekä tukea niiden toimeenpanoa. Hanke tuottaa tietoa jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä työllisyysasteen noston tueksi, toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin uusille jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisille toimille/instrumentille sekä kehittää seurantajärjestelmän, jolla jatkuvan oppimisen toimien toteutusta ja vaikutuksia voidaan seurata määrällisesti ja laadullisesti.

Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)

Päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Koulutustarjonnan selvittämiseksi tutkimuksessa kartoitetaan yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottama, julkisten organisaatioiden tuottama sekä yksityisen ja julkisen sektorin (hybridi) yhteistyössä tuottama jatkuvan oppimisen koulutustarjonta. 

  • Toteutusaika: 2/2021–8/2022 
  • Toteuttajat: VN-TEAS/ MDI Public Oy, TK-Eval, FCG Finnish Consulting Group Oy 
  • Tieto käyttöön I KARMA

Koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutoksissa

Arvioinnissa tarkastellaan koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Arviointi kohdistuu ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. 

Arvioinnissa tarkastellaan miten koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämisen palvelut toimivat äkillisissä rakennemuutostilanteissa, miten korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämispalvelut vastaavat työikäisen väestön osaamisen kehittämisen tarpeisiin, mitkä tekijät edistävät ja estävät työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamista  ja mitkä ovat toimivan jatkuvan oppimisen koulutuksen/osaamisen kehittämispalvelun piirteet. 

Työmarkkinatieto digitalisoituvassa Suomessa 

Selvityshankkeessa kartoitettiin eri maissa käytössä olevia työmarkkinatietojärjestelmiä ja palveluja, niihin liittyvää tutkimusta ja palvelujen kehittämiseen käytössä olevia kotimaisia tietovarantoja. Kehitysehdotukset sisältävät mm. kehityshankkeita, jotka mm. avaisivat uudenlaisia tietovarantoja työmarkkinoiden seuraamiseen ja ohjauspalvelujen kehittämiseen. 

Maahanmuuttajien koulutuspolut 

Arviointi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksesta, aikuisten perusopetuksesta ja ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisesta 

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) 

Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla kehitetään maahan muuttaneiden koulutus- ja työllistymispolkuja siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa nousee. Annetuista suosituksista osa liittyy jatkuvaan oppimiseen ja sen kehittämiseen. 

  • Valmistunut 10.5.2021 
  • Toteuttajat: VN-TEAS/ Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti 
  • Tieto käyttöön I MAKO

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi

Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa päätöksenteon tueksi arvioimalla ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien työllistymiseen eri aikajänteellä ja eri asiakasryhmissä. Tutkimuksessa selvitetään myös ammatillisen reformin vaikutuksia työvoimakoulutukseen. Tutkimuksessa selvitetään myös työvoimakoulutuksen eri järjestämistapojen ja hankintamenetelmien toimivuutta. 

Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työmarkkinatuen ehtona

Hankkeen tavoitteena on tutkia, toimiiko työttömyysturvalain hakuvelvoite tarkoituksenmukaisesti eli lisääkö se nuorten tutkintojen suorittamista ja työhön hakeutumista. Samalla arvioidaan hakuvelvollisuuden 25-vuoden ikärajan tarkoituksenmukaisuutta. Toisena tavoitteena on tuottaa hakuvelvollisuuden kehittämisen kannalta olennaista tietoa (haettavien koulutusvaihtoehtojen määrä, koulutusaste). 

Lisätietoja