Nuorten terveiset päättäjille painottavat ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ryhtymistä ja parempaa tukea aikuisilta nuorten arjessa

Osallistavissa kuulemistyöpajoissa nuoria ohjeistettiin pienissä ryhmissä nostamaan yksi heidän mielestään tärkeä teemaan liittyvä ongelma. Tämän jälkeen nuoret käsittelivät ongelman syitä ja seurauksia Ongelmapuu-menetelmällä. He myös visioivat ihannemaailmaa, jossa ongelmaa ei olisi. Ongelman analysoinnin jälkeen nuorten ryhmät saivat lähettää mielenosoitustyylisesti terveisiä tuleville päättäjille teemaan liittyen.

Poimintoja teemoista ja terveisistä päättäjille

Ilmasto.

Miten voimme ratkaista ilmastokriisin yhdessä?

Kysyttäessä nuorten mieleen tulevia asioita ilmastonmuutoksesta, eniten toistuva ajatus on ahdistus. Nuoret tunnistavat ilmastonmuutoksen globaalit seuraukset ja myös sen, että talous usein ajaa ilmastoasioiden yli. Myös ihmisten välinpitämättömyys ilmastonmuutokseen mainitaan työpajoissa.

Työpajoihin osallistuneiden nuorten selkeä viesti päättäjille on siirtyä puheista konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Ilmastotoimilla on jo kiire.

Toivottavasti päättäjät kuuntelevat korvat höröllä meidän nuorten mielipiteitä, koska he rakentavat maailmaa, jossa meidän ja meidän lastenlastenlasten pitää pystyä elämään.

Työelämä.

Miltä näyttää nuorten työllisyys ja työelämä tulevaisuudessa?

Suurimpana haasteena omaan tulevaisuuden työelämään liittyen nuoret näkevät työhön pääsyn.

Eniten toistuva viesti nuorilta on ennakkoluulojen poistaminen työelämässä. Tasa-arvon toteutuminen työelämässä koetaan tärkeänä. Työssä kokeilua voitaisiin edistää ammattioppilaitoksissa esimerkiksi ”koevuorolla” työpaikoilla. Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen laatuun sekä kannustamiseen ja ohjaamiseen työhön vaaditaan parannusta.

Maahanmuuttajat ja kantasomalaiset enemmän tekemään yhdessä.

Yhteisöllisyys.

Millainen on yhteisöllinen nuorten maailma tulevaisuudessa?

Eniten yhteisöllisyyttä nuorten maailmassa haastavat kiusaaminen, syrjintä ja rasismi. Kiusaaminen johtuu nuorten mielestä usein yksittäisten ihmisten pahoinvoinnista ja siitä, ettei ymmärretä erilaisuutta.

Työpajojen toistuvat viestit vaativat kiusaamiseen puuttumista. Kiusaamisesta seuraavia rangaistuksia voitaisiin kiristää. Myös vanhempia pitäisi tukea kasvatuksessa enemmän. Nuorten parissa toimivien aikuisten valmiuksia puuttua kiusaamiseen tulisi
parantaa.

Mietin tilanteisiin suhtautuvia aikuisia esim. koulumaailmassa, välillä nähnyt, ettei tilanteisiin suhtauduta niin vakavasti kuin kuuluisi ja asiat ns. lakaistaan maton alle.

Talous.

Miten nuorten taloudellista tilannetta parannetaan?

Taloudellinen toimeentulo herättää päällimmäisenä huolta rahankäytöstä ja rahan riittävyydestä.

Työpajoihin osallistuneet nuoret painottavat viesteissään päättäjille talouskasvatuksen parantamista ja taloustaitojen opettamista jo ala-asteella. Ratkaisuissa toistuu myös opintotuen ja työpaikkojen parempi tarjoaminen sekä terveydenhuoltoon ja nuorisotyöhön panostaminen. Myös palkalla toimeen tuleminen mainitaan.

Koulussa pitää puhua pikavippien vaaroista ja osamaksujen ongelmista, itsetuntoinen ei tarvitse kalliita merkkejä kelvatakseen.

Terveys.

Mistä muodostuu nuoren hyvä
terveys?

Nuorten ajatuksissa terveydestä eniten toistuvat mielenterveysongelmien yleisyys ja avun vaikea saaminen. Mielenterveysongelmat aiheuttavat huolta ja nuoret näkevät myös uhan nuorten syrjäytymiselle osaltaan seurauksena mielenterveysongelmille.

Työpajoihin osallistuneiden nuorten mielestä stressiä aiheuttaviin tekijöihin kuten koulupaineisiin on puututtava. Apua olisi oltava myös helpommin saatavilla ja matalan kynnyksen hoitoja olisi oltava enemmän. Nuorten yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäiseviä palveluita on myös tuettava.

Lisää tukea lyhytterapialle ja muilla matalan kynnyksen hoitomuodoille.

Yhdenvertaisuus.

Miltä näyttää nuorten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Suomi?

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa haastavat nuorten maailmassa syrjintä, ei uskalleta tai haluta auttaa pulassa olevaa ja se, ettei hyväksytä sellaisena kuin on.

Nuorten viesti päättäjille on se, että tasa-arvon tulisi toteutua kaikkialla. Nuorten elämässä kiusaamiseen ja syrjintään tulee puuttua vahvemmin, jolloin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat paremmin. Tasa-arvon tulee toteutua myös työelämässä ja maanpuolustuksessa.

Eduskunnan ja hallituksen tulee säätää laki tasa-arvoisen asepalveluksen puolesta. Koko ikäluokka armeijaan!

Ilmastonmuutos, nuorten mielenterveyskriisi sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat nuorten mielestä tärkeimpiä ratkaistavia haasteita

Kyselyyn vastauksissa ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen sekä maailmanpoliittinen tilanne nousevat nuorten mielestä tärkeimmiksi ratkaistaviksi haasteiksi Suomessa.

Ilmastonmuutos ja luonnon säilyttäminen 41 %
Nuorten syrjäytyminen 31 %
Maailmanpoliittinen tilanne 27 %
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 25 %
Nuorten työllisyys ja työelämä 22 %
Terveyspalveluihin pääseminen 21 %

Taulukko: Eniten kolmen tärkeimmän ratkaistavan haasteen joukossa mainittuja ilmiöitä. Vastaajien määrä 7081, valittujen vastausten määrä 27 905.

Nuorille hyvinvointia tuovat hyvä terveys, perhe, läheiset ja ystävät sekä harrastukset tai vapaa-ajanviettomahdollisuudet

Yli puolet kaikista kuulemiseen vastanneista nuorista nostaa hyvän terveyden neljän hyvinvointia tuovan asian joukkoon. Nuorten maailmassa perhe ja läheiset, harrastukset tai vapaa-ajanviettomahdollisuudet, ystävät sekä se, ettei ole huolta rahasta nousevat eniten toistuviksi hyvinvointia tuoviksi asioiksi.

Hyvä terveys 51 %
Perhe ja läheiset 46 %
Harrastukset tai vapaa-ajanviettomahdollisuudet 42 %
Ystävät 40 %
Ei ole huolta rahasta 36 %
Riittävä uni ja lepo 21 %

Taulukko: Eniten hyvinvointia tuovia asioita. Vastaajien määrä 7 081, valittujen vastausten määrä 27 905.

Lisätietoja

Antti Ollikainen
projektikoordinaattori
050 338 4485
[email protected]
Nuorten Akatemia / Osallisuuden osaamiskeskus

Marja Pulkkinen
ylitarkastaja
0295 330 113
[email protected]
opetus- ja kulttuuriministeriö