Liikunnallinen elämäntapa

Kuva: Juha Tuomi / Rodeo

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä koko väestön liikunnalliselle elämäntavalle. Tavoitteena on, että Suomen väestö liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi.

 

Liikunnallisen elämäntavan edistämisen tavoitteet on asetettu liikuntalaissa. Tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Kansalliset liikuntasuositukset

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisäämiseksi on annettu kansallisia suosituksia eri ikä- ja väestöryhmille sekä liikunta- ja terveysalojen ammattilaisille.

Suositusten avulla viestitään suositeltavasta liikkumisen määrästä, laadusta ja tehosta. Suosituksia käytetään myös väestön terveys- ja liikuntakäyttäytymisen sekä liikunnanedistämistoimien onnistumisen seurannassa.

Liikuntasuositukset:

Liikkuvat-kokonaisuus

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikkuvat-kokonaisuuteen kuuluvat

Piirroskuvassa eri ikäisiä ihmisiä ja liikkuva ohjelmien logot.

Liikunnan harrastaminen

Liikunta on yksi suosituimmista harrastuksista. Valtionhallinto edistää harrastamista eri linjauksin, toimenpitein ja rahoituksin. Kunnat, kolmas sektori ja yritykset ovat merkittäviä harrastustoiminnan järjestäjiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja  paikallista matalan harrastuskynnyksen liikuntatoimintaa. Harrastamisen on oltava kaikille lapsille ja nuorille mahdollista. Harrastamisen strategiassa pääpaino on koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen lisäämisessä sekä niiden lasten ja nuorten tavoittamisessa, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta mieleiseen harrastukseen.

Harrastaminen

Liikunnan edistäminen kunnissa

Liikunta on kunnan peruspalvelu. Kunnat luovat edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille, tukemalla liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kahden vuoden välein tietoa liikunnan edistämisestä ja sen kehittymisestä kunnissa. Tulokset raportoidaan terveyden edistämisen TEAviisari-vertailutietojärjestelmässä.

Liikunta kunnissa

Eurooppalainen yhteistyö liikunnallisen elämäntavan edistämisessä

Maailman terveysjärjestö WHO Eurooppa laatii yhdessä Euroopan unionin kanssa kolmen vuoden välein vertailun EU neuvoston fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumisesta EU-jäsenmaissa (EU Physical Activity Country Factsheets).

Tietoa kerätään maittain väestön fyysisestä aktiivisuudesta ja terveyttä edistävään liikuntaan tähtäävistä poliittisista toimista, liikunnan edistämisen poikkihallinnollisuudesta,  liikuntasuosituksista eri ikäryhmissä ja niiden toteutumisesta sekä koulu- ja työpaikkaliikunnan toimenpiteistä ja määristä. Lisäksi tuotetaan teemakohtaisia raportteja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edustaa Suomea Euroopan Unionin ja Maailman terveysjärjestö (WHO) Euroopan terveysliikunnan yhteyspisteverkostossa (focal points network).

Yhteyspisteverkoston tehtävänä on koordinoida tiedonkeruu kansallisesti sekä toimia EU:a ja WHO Euroopan tukena tiedonkeruun valmistelussa, toimeenpanossa ja raportoinnissa sekä liikunnan edistämistoimien toimeenpanossa Euroopassa.

Lisätietoja

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330054   Sähköpostiosoite:


Sari Virta, ylitarkastaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330377   Sähköpostiosoite: