Kulttuurimatkailu ja kulttuurireitit

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kulttuurimatkailun ja kulttuurireittien kehittämistä. Tavoite kiinnittyy luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseen, kulttuurisesti kestävän matkailun vahvistamiseen ja osallistumiseen eurooppalaiseen kulttuurireittiyhteistyöhön.

Kulttuurimatkailun kehittäminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueita: luova työ ja tuotanto, osallistuminen ja osallisuus kulttuurin sekä kulttuurin perusta ja jatkuvuus.

Matkailun kokonaiskehittämistä Suomessa ohjaava Suomen matkailustrategia 2019–2028 korostaa kestävän kehityksen mukaista matkailutoimintaa. Kulttuurimatkailussa halutaan panostaa erityisesti teemalliseen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana Euroopan unionin (EU) ja kansanvälisten järjestöjen kulttuurimatkailuun liittyvässä yhteistyössä. Vuonna 2018 Suomi liittyi Euroopan neuvoston (EN) kulttuurireittien laajennettuun osittaissopimukseen (EPA). Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu sopimuksen viranomais- ja asiantuntijatyöhön ja edustaa Suomea sopimuksen hallintoneuvostossa. Hallintoneuvoston keskeinen tehtävä on päättää Euroopan neuvoston sertifikaatin myöntämisestä kulttuurireiteille ja jo myönnetyn sertifikaatin uudistamisesta. 

Kulttuurimatkailun keinoin voidaan tukea YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimintaohjelman tavoitteita, joihin sisältyy tavoite edistää paikallisille työpaikkoja luovaa ja paikallista kulttuuria hyödyntävää kestävää matkailua (SDG 8.9, 12 b) sekä tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi (SDG 11.4).

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta 


Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2021 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi. Tiekartan on tarkoitus määritellä tulevien vuosien kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet sekä toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa.

Työryhmän ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi julkistettiin 18.5.2022. Se sisältää viisi tavoitelukua, jotka koskevat yhteistyön kehittämistä, kestävyyttä, kulttuurimatkailun tuotetarjontaa, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista sekä kulttuurialan kansainvälisten toimien ja erityisesti Euroopan neuvoston kulttuurireittien hyödyntämistä kulttuurimatkailussa. Kestävä kehitys on huomioitu tiekarttatyössä läpileikkaavasti.

Tiekarttaehdotuksesta on käynnissä lausuntokierros 22.6.-19.9.2022. Ehdotus viimeistellään kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi saadun lausuntopalautteen pohjalta. 

 
Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta. Työryhmän ehdotus 


 

Lisätietoja

Emma Harju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330134