Lait ja asetukset: Nuoriso

Sivulle on koottu lista keskeisistä nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi Finlex-säädöstietopankista.

 

Nuorisolaki (1285/2016) tuli voimaan 1.1.2017.

Uuden lain myötä on kumottu nuorisolaki (72/2006) sekä valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (103/2006).

Nuorisolain tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa.

Ministeriö koordinoi valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa, joka on keskeinen strateginen asiakirja nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemisessa sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamisessa.  Ministeriön yhteydessä nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijoina ovat valtion nuorisoneuvosto ja arviointi- ja avustustoimikunta.

Kunnan tehtävänä on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Laissa säädetään myös valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, nuorisoalan osaamiskeskusten, nuorisokeskusten ja nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuksista ja valtionavustuksien myöntämisestä.

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017).

 

Muita keskeisiä lakeja

Valtionavustuslaki  (688/2001)

Laissa säädetään mm. harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämisestä ja valtionavustusten käytöstä.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Laissa on säännöksiä mm. kuntien valtionosuuksista.

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)

Kuntalaki (410/2015)

Laissa säädetään mm. nuorisovaltuustosta kunnassa. Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen sisältyvät molempiin lakeihin (kuntalaki 26 § ja nuorisolaki 24 §).

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330080   Sähköpostiosoite: