Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristöjä ovat erilaiset rakennetut alueet ja maisemat, sekä luonnon maisemat, joissa näkyy ihmisen toiminnan vaikutus tai jäänteitä siitä.

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvostossa kulttuuriympäristöasioista yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Museovirasto toimii kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena.

Valtionhallinnossa kulttuuriympäristöasiat kuuluvat ympäristöministeriölle. Se vastaa kulttuuriympäristöstrategian toteuttamisesta ja toimeenpanosta yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Vuoteen 2020 ulottuneen Kulttuuriympäristötrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa. 

Strategian vision mukaan kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde. Tavoitteena on, että ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi.

Kulttuuriympäristösitoumus

Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet oman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa, jossa lupaudutaan toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa.

”Haastamme myös toimijat strategian toteuttamiseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen välityksellä. Järjestöt, kunnat, oppilaitokset, museot, valtion organisaatiot, korkeakoulut, kiinteistönomistajat, seurakunnat, kansalaiset, yritykset, yrittäjät ja muut toimijat, tulkaa mukaan ja tehkää oma kulttuuriympäristösitoumuksenne.”

Lisätietoja

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330269   Sähköpostiosoite: