Kuntien nuorisotyö

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, joita kunta toteutetaan yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksilla ja -avustuksilla kuntien nuorisotyötä ja sen kehittämistä.

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain 8§ mukaan kunnan tehtäviin, joita toteuttaessaan kuntaa sitovat lain 2 §:n tavoitteet ja lähtökohdat. Kunta ottaa paikalliset olosuhteet huomioon luodessaan edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Lasten ja nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa kunnan edustukselliseen päätöksentekoon (nuorisovaltuustot) säädetään kuntalaissa. Nuorisolain 24 § laajentaa kuntien velvoitetta lasten ja nuorten osallistumisessa, vaikuttamisessa ja kuulemisessa. Kunnan on tarjottava ja järjestettävä lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai kunnan on muutoin  kuultava  lapsia ja nuoria em. mainituissa ja muissa heitä koskevissa asioissa.

Kunnassa toimii monialainen ohjaus- ja palveluverkosto tai muu yhteistyöryhmä palvelujen järjestämiseen liittyvän suunnittelun, yhteensovittamisen ja tietopohjan varmistamiseksi. Verkoston työ kohdistuu kaikkiin kunnassa asuviin nuoriin eikä se käsittele yksittäisen nuoren asioita. Monialaisesta yhteistyöstä säädetään nuorisolain 9 §:ssä.

Verkoston tai yhteistyöryhmän tehtävänä on:

  • koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  • edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;
  • edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Kunnat saavat palvelujen toteuttamiseen valtionosuutta, joka kattaa osan kustannuksista Valtionosuus lasketaan kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden määriteltävän yksikköhinnan perusteella vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Kuntien nuorisotyötä tuetaan lisäksi valtionavustusten kautta (esim. etsivä nuorisotyö, lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, nuorisotyön kehittäminen).