Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Lelukassakone. KUVA: OKMVarhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.  

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Seuraava indeksitarkistus valmistellaan vuoden 2021 syksyllä ja se tulee voimaan elokuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen (1052/2020) myötä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (aiemman 50 prosentin sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
 

 

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2021 lähtien

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2021 euroa/kk Maksuprosentti 1.8.2021
2 2 798 10,7 %
3 3 610 10,7 %
4 4 099 10,7 %
5 4 588 10,7 %
6 5 075 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 189 euroa.

 

Enimmäismaksut

  Maksu euroina 1.8.2021 alkaen
Enimmäismaksu 288
Toisen lapsen enimmäismaksu 115
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27

 

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Hanna Salokaarto, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330231