Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Lelukassakone. KUVA: OKMVarhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.  

Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Uusin indeksitarkistus tuli voimaan elokuussa 2022.

Varhaiskasvatusmaksujen muutokset 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muutos (1365/2022) tulee voimaan 1.3.2023.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tulorajat ja maksuprosentit 

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2022 euroa/kk Tuloraja 1.3.2023 euroa/kk Maksuprosentti 
2 2913 3874 10,7 %
3 3758 4998 10,7 %
4 4267 5675 10,7 %
5 4777 6353 10,7 %
6 5284 7028 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa (1.3.2023 alkaen 262 euroa).

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Enimmäismaksut

Enimmäismaksut Maksu euroina 1.8.2022
Enimmäismaksu 295
Toisen lapsen enimmäismaksu 118
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 28

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330386  


Hanna Salokaarto, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330231