Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Lelukassakone. KUVA: OKMVarhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.  

Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Uusin indeksitarkistus (1062/2023) tulee voimaan elokuussa 2024.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tulorajat ja maksuprosentit 

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.3.2023 euroa/kk Tuloraja 1.8.2024 euroa/kk Maksuprosentti 
2 3874 4066 10,7 %
3 4998 5245 10,7 %
4 5675 5956 10,7 %
5 6353 6667 10,7 %
6 7028 7376 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa (275 euroa 1.8.2024 lähtien).

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Enimmäismaksut

Enimmäismaksut Maksu maksu euroina 1.8.2022 Maksu euroina 1.8.2024
Enimmäismaksu 295 311
Toisen lapsen enimmäismaksu 118 124
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 28 30

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330386   Sähköpostiosoite: