Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Lelukassakone. KUVA: OKMVarhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.  

Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Seuraava indeksitarkistus tulee voimaan elokuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tulorajat ja maksuprosentit 

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2021 euroa/kk Tuloraja 1.8.2022 euroa/kk Maksuprosentti 
2 2 798 2913 10,7 %
3 3 610 3758 10,7 %
4 4 099 4267 10,7 %
5 4 588 4777 10,7 %
6 5 075 5284 10,7 %
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 189 euroa ja 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Enimmäismaksut

Enimmäismaksut Maksu euroina 1.8.2021  Maksu euroina 1.8.2022
Enimmäismaksu 288 295
Toisen lapsen enimmäismaksu 115 118
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27 28

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330386  


Hanna Salokaarto, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330231