Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi 

Eri hallinnonalojen toimista koostuvan ohjelman taustalla ovat hallitusohjelman (2019) kirjaukset mm. syrjimättömyydestä sekä jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa toimenpideohjelmaa

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Kiusaamisen, väkivallan, sekä häirinnän ehkäisemiseksi valmistelussa ohjelmassa hyödynnetään olemassa olevia hankkeita ja arvioidaan sellaisten menetelmien ja hankkeiden käyttökelpoisuutta, joiden toimivuudesta on esimerkiksi tutkimusperusteista näyttöä.

Ohjelma on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Ohjelman toimenpiteet

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatukseen suunnattu kehittämisohjelma painottuu lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen kiusaamisen ehkäisykeinona varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tavoitteena on kehittää myös henkilöstön osaamista lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa ja kiusaamisen ehkäisyssä.

Lainsäädäntöhanke turvallisen opiskeluympäristön turvaamiseksi

Tarkoituksena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä, jotta kiusaamiseen voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö. Osana lainsäädäntöhanketta arvioidaan opetustoimen lainsäädännön kaksoisrangaistuksen lainsäädäntömuutostarpeita.

Sitouttava kouluyhteisötyö 

Perusopetuksessa käynnistetään sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamalli, joka tukee sekä oppilaita että koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa, kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä kiusaamisen vastaisessa työssä. 

Henkilöstön ja johdon koulutus

Hyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen, yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen sekä mielen hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen otetaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen painopistealueeksi. 

Kannustetaan korkeakouluja lisäämään opettajien peruskoulutukseen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja työrauhan edistämiseen liittyviä valmiuksia parantavia sisältöjä. 

Kiusaamisen ehkäisyn sivusto

Opetushallitus laatii kiusaamisen ehkäisyn sivuston, joka sisältää mm.  käytännön ohjeita kiusaamisen ehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja normeista.  Tavoitteena on sitouttaa koko kouluyhteisöä vahvistamaan kiusaamista ja väkivaltaa ehkäisevää sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria.

Perusopetuksen oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin edistäminen

Käynnistetään oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämistyötä tukeva valtakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke (2021-2023), jossa perusopetuksen koulujen käyttöön luodaan tehokkaita kouluyhteisön turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä. 

Sairaalaopetuksen kehittäminen

Sairaalaopetuspaikkoja ja konsultatiivista sairaalaopetusta lisätään. 

Kiusaamisen ehkäisemistä, hyvinvointia ja työrauhaa lisäävien menetelmien arvioiminen 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskukseen (KARVI) on tarkoitus perustaa kiusaamisen ehkäisemisen, hyvinvointia ja työrauhaa lisäävien menetelmien käyttökelpoisuutta arvioiva toimielin, joka arvioi näihin tarkoituksiin kehitettyjen menetelmien näytön astetta ja käyttökelpoisuutta.

Ankkuritoiminta vahvemmin osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa 

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.  Ankkuritiimissa on mukana poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä. Paikallisiin tai alueellisiin ankkureihin voidaan nimetä opetustoimen edustaja.

Lisätään edelleen Ankkureiden ja koulujen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kehittämällä toimintamalleja, joilla kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan kiusaamiseen ja väkivaltaan puututaan nykyistä varhaisemmin. Vahvistetaan ja selkeytetään tilanteiden hallintaan ja hoitamiseen liittyvän moniviranomaistoiminnan johtamista.

Ennalta ehkäistään jengiytymistä edistämällä lasten ja nuorten myönteistä ryhmäytymistä

Nuorisojengien syntymistä ennalta ehkäistään tukemalla ja edistämällä myönteistä ryhmäytymistä kouluissa ja oppilaitoksissa ja puuttumalla nuorten häiriökäyttäytymistä ja muuta ei-toivottua käyttäytymistä lisäävään ryhmäytymiseen. Toiminta edellyttää koulujen ja oppilaitosten henkilöstön tiedon lisäämistä jengiytymisestä ja siihen vaikuttavista seikoista.

Kiusaamista ja häirintää koskevien säännösten täsmentäminen lukiolaissa ja ammatillista koulutusta koskevassa laissa

Muutetaan lukiolakia ja ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia siten, että niissä säädettäisiin opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta oppilaan huoltajalle. 

Toisen asteen oppilaitosten yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen

Oikeus osata -kehittämisohjelmassa luodaan toimintamalleja vertaisohjauksen ja ryhmäohjauksen tueksi sekä kehitetään ja levitetään nuorisotyön ja oppilaitosten yhteistyömalleja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Lukion laatuohjelmassa tullaan vahvistamaan opiskeluhyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja ryhmään kuulumisen tunnetta sekä opiskelijan saamaa oikea-aikaista ohjausta sekä muuta opinnoissa tarvittavaa tukea.

Opintokamu jatkokäyttöä valmistellaan opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen työkaluna toisella asteella.

Häirintäyhdyshenkilötoiminnan vahvistaminen korkeakouluissa

Häirinnän ehkäisykeinoja käsitellään osana korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa. Jokaisella korkeakoululla on selkeä toimintamalli ja ohjeisto häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. 

Korkeakoulujen häirintäyhdyshenkilötoimintaa vahvistetaan yhdessä Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK), Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sekä korkeakoulujen kanssa.

Nuorisotyön menetelmien ja toimintamallien jalkauttaminen kouluihin ja oppilaitoksiin

Nuorisotyö voi tuoda kouluihin ja oppilaitoksiin menetelmiä, joilla yhdessä nuorten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan toimintamalleja ryhmäyttämiseen, kiusaamisen vastaiseen työhön sekä syrjinnän ja yksinäisyyden ehkäisyyn. Nuorisotyön menetelmillä ja toimintamalleilla voi olla tärkeä rooli myös sitouttavan kouluyhteisön toteutuksessa.

Lisätietoja

Heli Nederström, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330122   Sähköpostiosoite: