Kulttuurin ja taiteen rahoitus ja ohjaus

Valtionhallinnossa merkittävin taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Museoiden ja esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle ennalta rahoituksen perusteeksi vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määränä ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella. Kirjastojen valtionosuudet ovat valtion talousarviossa valtiovarainministeriön pääluokan peruspalvelujen rahoituksen yhteydessä.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksien myöntämistä säätelee valtionavustuslaki. Avustukset on ryhmitelty kulttuuripolitiikan strategisten tavoitteiden mukaisesti.  

Taiteilija-apurahajärjestelmä koostuu taidetoimikuntien jakamista apurahoista sekä tekijänoikeusjärjestelmän kautta kerättävistä tekijänoikeuskorvauksista. Taidetoimikuntien apurahat ovat osa taiteen ja kulttuurin harkinnanvaraista tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen hallinnonala on Suomessa EU:n sosiaalirahastohankkeiden suurimpia toteuttajia ja myös aluekehitysrahastohankkeissa opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on merkittävä. EU:lla on myös laajoja kulttuurin alueen tukiohjelmia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö solmii ohjaamiensa virastojen ja laitosten kanssa tulossopimukset, joissa sovitaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteista sekä resursseista.

Lisätietoja