Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät ja tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa Suomen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialoilla tehtävällä työllä on kauaskantoisia vaikutuksia hyvinvointiin ja menestymiseen. Ministeriön tavoitteena on taata kansalaisille mahdollisuudet kehittää itseään koulutuksen ja kulttuuripalvelujen avulla, turvata työelämän vaatima ammattitaito, vahvistaa kansallista kulttuuria sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät valtioneuvostossa ja hallinnonalalla

Ministeriön vastuulla olevia asioita johtaa ministeri, jonka ”salkkuun” toimiala kuuluu hallituksen työnjaossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on  

  • ohjata ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia
  • valmistella toimialaansa koskevat lait, asetukset ja päätökset
  • valmistella toimialallaan valtion talousarvion ja muut taloussuunnittelun liittyvät asiat
  • ohjata hallinnonalansa virastoja ja laitoksia ja käsitellä niihin liittyvät asiat
  • jakaa määrärahoja valtion virastoille ja laitoksille
  • myöntää valtionavustuksia kunnille, kuntayhtymille ja yhteisöille
  • osallistua valmisteluun ja päätöksentekoon EU:n toimielimissä
  • osallistua kansainvälisten järjestöjen toimintaan, pohjoismaiseen yhteistyöhön, lähialueyhteistyöhön ja kahdenväliseen yhteistyöhön.

Ministeriöiden tehtävistä säädetään ministeriöistä annetuissa asetuksissa ja toimialoista valtioneuvoston ohjesäännössä.  Työjärjestyksessä päätetään mm. hallinnonalan ohjauksesta, johtamisesta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.