Varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö

lakikirjoja. KUVA: OKMSivulle on koottu linkkilista keskeisistä varhaiskasvatusta koskevista laeista ja asetuksista. Jos mahdollista, linkki vie suoraan Finlex-säädöstietopankin ajantasaiseen säädökseen, joka sisältää myös lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset.

Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutuspalveluja ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon. Lisäksi lakia sovelletaan soveltuvin osin avoimen varhaiskasvatustoiminnan järjestämiseen ja tuottamiseen.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Merkittävimmät uudistukset liittyivät varhaiskasvatuksen henkilöstöön ja varhaiskasvatuksen tiedontuotannon kehittämiseen. Lue lisää uudistuksesta

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018)

Asetus sisältää säännökset päiväkodin ja perhepäiväkodin henkilöstön mitoituksesta sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista sekä perhepäivähoitajan kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (772/2018) säädetään varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelyyn kuuluvista ilmoituksen liitteistä.

Perusopetuslaki (628/1998)
Laissa säädetään mm. esiopetuksesta, perusopetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
Asetuksella säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, eli muun muassa esiopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta.

Maksuihin, taloudelliseen tukeen ja palveluihin liittyvät säädökset

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)
Laki sisältää säädökset säännökset varhaiskasvatuksen maksun määräämisestä, kuukausimaksusta, tulorajoista sekä kunnan perimän maksun ylärajasta. Laki sisältää myös säännökset maksun perusteina olevista tuloista, sekä edellytyksistä maksun perimättä jättämiseen tai sen alentamiseen.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)
Laissa säädetään alle kouluikäisen lapsen vanhempien oikeudesta varhaiskasvatuksen vaihtoehtona suoritettavaan taloudelliseen tukeen. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen valtion hallinnon tehtävistä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. (STM)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukainen palveluseteli. (STM)

Varhaiskasvatuksen rahoitukseen liittyvät säädökset

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
Lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen mm. perusopetuslaissa ja varhaiskasvatuslaissa määriteltyihin kuntien tehtäviin. (VM)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
Laissa ja asetuksessa säädetään mm. perusopetuslaissa tarkoitettua toimintaa varten myönnettävistä valtionosuuksista ja -avustuksista.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. (VM)

Muut säädökset

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
Laissa edellytetään, että lasten kanssa työskentelevät näyttävät työnantajalle tätä tarkoitusta varten pyydetyn rikosrekisteriotteensa. (OM)

Lastensuojelulaki (417/2007)
Laki sisältää säännökset lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Laissa säädetään palvelujen kehittämisestä kasvatuksen tukemiseksi. Lastensuojelulaissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen sekä eräiden muiden viranomaisten velvollisuudesta lastensuojelu- ja rikosilmoituksen tekoon. (STM)

Muita päätöksiä ja ohjeita

Kansallisarkiston päätös 2.1.2019 varhaiskasvatuksen pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja niiden säilytysmuodosta 

Kopiointilupa tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttöön päiväkoti- ja perhepäivähoitotoiminnassa 

 

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330386  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330365