Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tunnus apoli2020.Suomelle on valmisteltu uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelmaehdotus, joka luovutettiin tammikuussa 2021. Työssä on huomioitu tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla.

Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 vuotta. Ohjelmassa asetettiin tavoitteet eritoten arkkitehtuuria edistäville julkisen vallan toimenpiteille. Ohjelmatyö on viime vuosina edennyt paikallisella tasolla, mutta valtakunnallisen tason arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa ei Suomessa ole vuoden 1998 jälkeen päivitetty.

Työryhmän esitys uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi on luovutettu tammikuussa 2021. Ohjelmaehdotusta valmistelleen työryhmän työskentely koostui työryhmän kokousten lisäksi laajemmista työpajoista ja asiantuntijaluennoista. Työryhmä otti esityksessään huomioon muut samaan aikaan käynnissä olevat rakennettuun ympäristöön vaikuttaviin uudistukset kuten uuden maankäyttölain sekä selvitykset muiden maiden vastaavista ohjelmista.

Työryhmä tarkasteli, miten yhteiskunnallisia haasteita on mahdollista ratkoa arkkitehtuurin keinoin. Tarkasteluun sisältyviä näkökulmia ovat muun muassa:

  • Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallistaminen
  • Digitalisaatio, uudet teknologiat ja innovatiivisuus
  • Väestökehitys, aluekehitys ja muuttoliikkeet
  • Suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuus, kilpailukyky ja vienti
  • Kulttuuriperintö ja -matkailu
  • Arkkitehtuurin kritiikki, teoria ja tutkimus
  • Arkkitehtuurikasvatus ja koulutus

Työryhmään kutsuttiin 21 varsinaista jäsentä, jotka edustavat rakennetun ympäristön osaamista laaja-alaisesti. Työskentelyn aikana kuultiin myös muita asiantuntijoita ja osallistettiin eri sidosryhmiä. Työryhmän sihteerinä toimi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Tiedote: Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi on valmistunut

Linkki uuteen ohjelmaehdotukseen

Valmistelun aiemmat vaiheet

Työryhmän asettamista edelsi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon tekemä esiselvitys arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista. Työ uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toteuttamiseksi käynnistyi toukokuussa 2019. Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajina kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä.

Tiedotteet

Tutustu myös

Ohjelmatyön edistymistä voi seurata Archinfon sivulla ja Twitterissä: #apoli2020

Lisätietoja

Petra Havu, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330185