Kulttuuriesineiden maastavienti

Kapioarkku, Rovaniemi, 1826, Suomen kansallismuseon kokoelmat. Kuva: Museokuva Matti Huuhka & CoKansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien esineiden maastavientiin tarvitaan aina maastavientilupa.

Laki (11.11.2016/933) kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta suojelee ja säilyttää Suomessa kansallisaarteiksi katsottavia kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä rajoittamalla tieteellisesti, taiteellisesti ja historiallisesti arvokkaiden kulttuuriesineiden maastavientiä.

Maastavientilupaa edellyttävät esineet on jäsennelty neljään pääryhmään:

  • kansalliseen historiaan ja merkkihenkilöihin kuuluvat esineet
  • muinaismuistolaissa tarkoitetut esineet
  • arvokkaat arkistot ja kokoelmat
  • erikseen liitteessä luetteloidut esineet, joiden luvanvaraisuuteen vaikuttavat ikä, alkuperämaa ja Suomessa oloaika.  

Laki ei puutu yksityisen henkilön omistusoikeuteen, jos henkilö muuttaa pois Suomesta tai jos hän saa kulttuuriesineen perintönä tai osituksen perusteella. Lakia sovelletaan laissa määriteltyjen kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja vientiin unionin alueelta. Maastavientilain lisäksi kulttuuriesineiden maastaviennistä Euroopan ulkopuolelle säädetään kulttuuriesineiden viennistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009.


Museovirasto on kulttuuriesineiden vientiasioissa neuvoa-antava ja ohjaava lupaviranomainen. Kulttuuriesineiden vientiä valvovana viranomaisena toimii tullilaitos. Kansallisgalleria ja Sotamuseo käsittelevät asiantuntemusalansa mukaisesti kulttuuriesineiden kansallisia vientilupia.

Lisätietoja

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330269   Sähköpostiosoite: