Luova osaaminen

Luovan osaamisen perustan muodostaa taide- ja kulttuurialojen koulutus eri koulutusasteilla. Lisäksi järjestetään erilaista muuta osaamisen kehittämistä esimerkiksi hankerahoituksella.

 

Perustan luovaan osaamiseen muodostaa varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus, kuten peruskoulu, lukio, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Taide- ja kulttuurialoille ammattiin valmistavia opintoja voi suorittaa ammatillisessa koulutuksessa, yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Luovan osaamisen lisäämiseksi järjestetään koulutusta myös hankkeissa, joita rahoittavat esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) sekä TE-palvelut. Hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset työvoimakoulutukset sekä rakennerahastotoiminnan (ESR) hankkeet.

EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2021-2027 toteutetaan Luovaa ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen (ESR+) valtakunnallista teemaa, jonka rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Toimenpidekokonaisuuden koordinointihankkeena toimii Luova verkko. Vuosina 2018-21 koordinoivana tahona  toimi Creative Finland.

Lisätietoja

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330144   Sähköpostiosoite: