Ammatillisen koulutuksen uuden järjestämisluvan hakeminen

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Sivulla kerrotaan, kuinka uutta ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa haetaan ja millä edellytyksillä lupia myönnetään. 

Koulutuksen järjestäjä voi hakea ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ministeriö voi myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle tai valtion oppilaitoksissa järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Järjestämislupa myönnetään vain kokonaiseen tutkintoon, ei yksittäisille osaamisaloille. Oppisopimuskoulutuksena voi järjestää järjestämisluvassa mainittuja tutkintoja. Ministeriö päättää luvan myöntämisestä, muuttamisesta tai sen peruuttamisesta. Päätös on maksullinen.

Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksistä sekä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisestä säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (673/2017).

Jos hakija ei ole aiemmin järjestänyt ammatillista koulutusta, hän voi hakea järjestämislupaa kalenterivuoden alusta lukien. Järjestämislupahakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään kuusi kuukautta ennen koulutuksen suunniteltua aloittamista. Ministeriö voi ottaa käsiteltäväksi myös myöhemmin toimitetun hakemuksen.  

Järjestämisluvan myöntämisen yleiset edellytykset

Järjestämisluvan edellytyksenä on, että tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen on tarpeellista. Arvioinnissa otetaan huomioon valtakunnalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä tutkintojen ja koulutuksen tarjonta. Järjestämisluvan tutkintoja tai koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Ministeriön on järjestämislupia myöntäessään huolehdittava kokonaisuutena ammatillisen koulutuksen riittävästä saatavuudesta.

Järjestämislupa voidaan myöntää hakijalle, jolla on 

 • tarvittava osaaminen hakemansa tehtävän toteuttamiseksi
 • riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa
 • taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset tutkintojen ja koulutuksen asianmukaiseen  järjestämiseen.

Hakijan edellytyksiä arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus. 

Koulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset järjestää haettua koulutusta arvioidaan kokonaisuutena ja tapauskohtaisesti. Hakijalla tulee olla hakemansa tehtävän toteuttamiseksi riittävä maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä arvio maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden hallinnasta ja toiminnan kannattavuudesta suunniteltuna aloittamisvuonna ja neljän seuraavan vuoden aikana. Jos hakija harjoittaa elinkeinotoimintaa muutoin kuin erillisen kirjanpitovelvollisen yksikön kautta, elinkeinotoiminta tulee voida erottaa voittoa tavoittelemattomasta ammatillisen koulutuksen toiminnasta. Jos järjestämislupaan kuuluva koulutus tuottaa voittoa, se pitää käyttää ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Miten uutta järjestämislupaa haetaan?

Järjestämisluvan hakemiseen liittyvistä menettelyistä, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä järjestämisluvan myöntämisen tarkemmista edellytyksistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä lomakkeella. 
Hakemukset toimitetaan liitteineen ministeriön kirjaamoon. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse: [email protected].

Järjestämislupahakemuksessa on selvitettävä perusteluineen:

 1. haettavat tutkinnot ja koulutukset sekä niiden suunniteltu aloittamisajankohta
 2. opetus- ja tutkintokielet
 3. toiminta-alue
 4. toiminnan suunniteltu laajuus opiskelijavuosina
 5. muut haettavat oikeudet ja tehtävät
  - laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä 
  - sisäoppilaitosmuotoinen koulutus
  - vankilaopetus
  - urheilijoiden ammatillinen koulutus
  - vaativan erityisen tuen tehtävä

Kun hakijana on taho, joka ei ole aiemmin järjestänyt ammatillista koulutusta, lupahakemuksessa on lisäksi esitettävä:

 1. selvitys hakijan omistajatahoista ja hallinnon organisoinnista sekä kuntayhtymän tai rekisteröidyn yhteisön tai säätiön perustamisasiakirjat;
 2. kuntayhtymän tai rekisteröidyn yhteisön tai säätiön edellisen päättyneen tilikauden tiedot taseesta ja tuloslaskelmasta taikka mikäli kuntayhtymän tai rekisteröidyn yhteisön tai säätiön tilejä ei ole vielä päätetty, tilikauden kuluessa taseesta ja tuloslaskelmasta tehty luotettava arvio;
 3. suunnitelma haettavien koulutusten ja tutkintojen järjestämisen tuotoista ja kustannuksista suunnitellulle aloittamisvuodelle ja sitä seuraaville neljälle vuodelle;
 4. suunnitelma kelpoisuusehdot täyttävästä opetushenkilöstöstä tai muusta tehtävän edellyttämästä henkilöstöstä;
 5. suunnitelma oppimisympäristöistä ja tiloista;
 6. suunnitelma yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän ja muiden ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 124 §:ssä tarkoitettujen tahojen kanssa; ja
 7. suunnitelma ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 126 §:ssä tarkoitetuksi laadunhallintajärjestelmäksi ja laadunhallinnan jatkuvaksi parantamiseksi.

Uuden järjestämisluvan hakemukseen sisällytettävät liitteet 

 1. Asiakirja, josta ilmenee hakemuksen hyväksyntä tai hyväksyjän päätösvalta (esim. hyväksyjän allekirjoitusoikeus ja päättävän elimen kokouksen pöytäkirjanote).
 2. Ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä
 3.  Yhteisön tai säätiön säännöt, yhtiöjärjestys tai vastaava
 4. Tase ja tuloslaskelma sekä tilinpäätös edelliseltä kaudelta
 5. Osakassopimus (oy)
 6. Haetun tutkinnon/tutkintojen tutkintokohtainen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma/suunnitelmat.  Kunkin haetun tutkinnon po. suunnitelma on yksi asiakirja, jossa ei ole liitteitä.
   - Suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta tutkinto- tai koulutuskohtaisesti  ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 53 §:n 4 momentin mukaisesti ks. Ohjeet suunnitelman sisällöstä (PDF)
 7.   Hakijan taloudelliset edellytykset 
  - Edellisen päättyneen tilikauden tiedot taseesta ja tuloslaskelmasta

Tehtäväkohtaiset liitelomakkeet 

Kiinteistöt ja niiden palauttamisvelvollisuus

Kun uutta koulutuksen järjestämislupaa haetaan organisaatiolle, joka muodostetaan fuusioituvista koulutuksen järjestäjistä, koulutuksen järjestäjien on ennen fuusiota selvitettävä ja hoidettava kiinteistöjen mahdollinen palautusvelvollisuus, jos omistuksessa on valtion korvauksetta luovuttamia kiinteistöjä. 

Toiminnan lopettamisesta tai omaisuuden käyttötarkoituksen pysyvästä muuttamisesta on ilmoitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden toiselle luovuttamisesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee koulutuksen järjestäjää, jolle valtio on luovuttanut korvauksetta kiinteistön, tai tahoa, jolla on palautusvelvollisuus myöhemmän siirron seurauksena. Jos ilmoitusta ei ole tehty määräajassa, on valtion lahjoittamaa omaisuutta vastaava suhteellinen osa omaisuuden käyvästä arvosta palautettava valtiolle korkoineen, jos ministeriö ei erityisestä syystä päätä toisin. 

Järjestämislupaa haettaessa kiinteistöjen palautusvelvollisuuteen liittyviä asioita varten on varattava riittävä aika ministeriön käsittelyä varten.

Lisätietoja alueittain


Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa-asioissa voi olla yhteydessä alueen esittelijään. Sähköpostiosoitteet: [email protected]  

 • Uusimaa: ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 02953 30166
 • Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta: opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183
 • Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: opetusneuvos Anne Ekroth, puh. 02953 30104
 • Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249
 • Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi: erityisasiantuntija Janne Savolainen, puh. 02953 30187
 • Kiinteistöihin liittyvät asiat: erityisasiantuntija Victor Nyberg, puh.  02953 30263