Korkeakoulutusta ja tutkimusta koskeva lainsäädäntö

Lakikirjoja. KUVA:OKMSivulle on koottu lista keskeisistä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä tiedepolitiikan organisaatioita ja tieteen rahoitusta koskevista laeista ja asetuksista.

Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

Ammattikorkeakouluja koskevia säädöksiä

Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
Laissa säädetään mm. ammattikorkeakoulujen tehtävistä, organisaatiosta, tutkinnoista, opiskelijoista, henkilöstöstä ja rahoituksesta.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014)
Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin mm. ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, tutkintoon johtavista opinnoista, erikoistumiskoulutuksesta, todistuksista ja rahoituksesta.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä (117/2019), Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen 3 kohdan muuttamisesta (1130/2020) 

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)
Laissa säädetään mm. rekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä ja tietojen luovuttamisesta.

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998)
Asetuksessa säädetään mm. korkeakoulututkinnoista yleensä sekä alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista, yliopistojen jatkotutkinnoista, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnoista, ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista sekä tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta.

Yliopistoja koskevia säädöksiä

Yliopistolaki (558/2009)
Laissa säädetään mm. yliopistojen itsehallinnosta ja tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta, organisaatiosta, henkilöstöstä, opiskelijoista ja ylioppilaskunnista, yliopistojen ohjauksesta, rahoituksesta ja taloudenpidosta sekä muutoksenhausta. Laissa on lisäksi säännöksiä mm. harjoittelukouluista sekä erityissäännöksiä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa ja Åbo Akademia.

Yliopistolain englanninkielinen käännös

Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009)
Laissa säädetään yliopistolain voimaantulosta ja siinä on säännöksiä mm. uusien yliopistojen ja ylioppilaskuntien järjestäytymisestä, henkilöstön palvelussuhteen muuttumisesta sekä varallisuuden luovuttamisesta uusille yliopistoille.

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)
Laissa säädetään mm. rekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä ja tietojen luovuttamisesta.

Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä yliopistoindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta yliopistojen rahoituksessa. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista, ylioppilaskuntien hallintoelimistä, Kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä sekä Svenska social- och kommunalhögskolanin tehtävistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (119/2019), Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta (1129/2020) 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009)

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998)
Asetuksessa säädetään sekä nykyisistä että aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista, yliopistojen jatkotutkinnoista, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnoista, ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista sekä tutkintojen ja opintosuoritusten tuottamasta kelpoisuudesta.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004 + muutokset)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen tutkintokohtaisista koulutusvastuista, koulutuksen järjestämisestä, opintojen mitoituksesta, laajuudesta ja hyväksilukemisesta, tutkintojen tavoitteista ja rakenteesta sekä suorittamisesta ja oppiarvoista. Asetuksessa säädetään lisäksi yliopistojen erikoistumiskoulutuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä (1451/2014 + muutokset),
Asetuksessa säädetään yliopistolaissa tarkoitettujen yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä eräillä koulutusaloilla.

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä (275/2000 + muutokset)

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (289/2019)

Tiedelaitoksia ja tutkimusta koskevia säädöksiä

Asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta (162/2016)
Asetuksessa säädetään mm. tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja organisoinnista.

Arkistolaki (831/1994)
Laissa määriteltyjä arkistonmuodostajia koskevassa laissa säädetään mm. arkistotoimesta, asiakirjoista ja yksityisarkistoista.

Laki Kansallisarkistosta (1145/2016)
Laissa säädetään mm. Kansallisarkiston tehtävistä.

Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta (39/2017)
Asetuksessa säädetään Kansallisarkiston toimipaikoista, pääjohtajan arvonimestä ja sijaisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1291/2018)
Asetuksessa säädetään Kansallisarkiston maksuttomista suoritteista, maksullisista julkisoikeudellista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.

Laki yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006)
Laissa säädetään yksityisluontoiselle arkistolle arkistoaineksen kokoamista, säilyttämistä, järjestämistä ja luetteloimista sekä tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön asettamista varten myönnettävästä valtionavusta.

Laki Suomen Akatemiasta (922/2009)
Laissa säädetään opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvasta tiedehallinnon keskuselimenä toimivasta Suomen Akatemiasta.

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta (979/2009)
Asetuksessa säädetään mm. Suomen Akatemian hallituksesta, tieteellisistä toimikunnista ja hallinnosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1410/2015)
Asetuksessa säädetään Suomen Akatemian maksuista ja niiden perusteista.

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta (1403/2011)
Laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön alaisesta suomen ja ruotsin kielen huolto-, neuvonta- ja sanakirjatyöhön sekä kielen huoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvää tutkimusta varten olevasta Kotimaisten kielten keskuksesta.

Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta (1566/2011)
Asetuksessa säädetään mm. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1209/2016)
Asetuksessa säädetään Kotimaisten kielten keskuksen maksuttomista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.

Yliopistolaki (558/2009)
Laissa säädetään mm. Kansalliskirjastosta.

Valtioneuvosto asetus yliopistoista (770/2009)
Asetuksessa säädetään mm. Kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä.

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007)
Laissa säädetään mm. painotuotteiden, ääni- ja kuvatallenteiden ja elokuvien lisäksi myös muiden tallenteiden, kotimaisten verkkoaineistojen sekä Suomessa lähetettävien televisio- ja radio-ohjelmien saattamisesta lakisääteisen arkistoinnin piiriin.  

Laki Varastokirjastosta (1078/1988)
Laissa säädetään tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston säilyttämistä ja käyttöönasettamista varten olevasta opetusministeriön alaisesta Varastokirjastosta.

Asetus Varastokirjastosta (94/1992)
Asetuksessa säädetään mm. Varastokirjaston tehtävistä.

Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006)
Asetuksessa säädetään Varastokirjaston maksuista ja niiden perusteista.

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista (737/2007)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluiden maksuista.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia eli laissa tarkoitettua tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Lisätietoja

Laura Hansén, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330098