Korkeakoulutusta ja tutkimusta koskeva lainsäädäntö

Lakikirjoja. KUVA:OKMSivulle on koottu lista keskeisistä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä tiedepolitiikan organisaatioita ja tieteen rahoitusta koskevista laeista ja asetuksista.

Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

Ammattikorkeakouluja koskevia säädöksiä

Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
Laissa säädetään mm. ammattikorkeakoulujen tehtävistä, organisaatiosta, tutkinnoista, opiskelijoista, henkilöstöstä ja rahoituksesta.

Ammattikorkeakoululain englanninkielinen käännös

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014)
Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin mm. ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, tutkintoon johtavista opinnoista, erikoistumiskoulutuksesta, todistuksista ja rahoituksesta.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä (117/2019), Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen 3 kohdan muuttamisesta (1130/2020)

Asetus on voimassa 31.12.2024 saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä (171/2024)

Asetus tulee voimaan 1.1.2025.

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)
Laissa säädetään mm. rekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä ja tietojen luovuttamisesta.

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998)
Asetuksessa säädetään sekä nykyisistä että aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista, yliopistojen jatkotutkinnoista, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnoista, ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista sekä tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta.

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (289/2019)     
Asetuksessa säädetään korkeakoulujen yhteishaun järjestämisestä ja hakijoiden valitsemisesta yhteishaun hakukohteisiin.

Maailmanlaajuinen yleissopimus korkeakoulututkintojen tunnustamisesta (SopS 80/2023)

Yleissopimus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella (Lissabonin sopimus) (SopS 10/2004)

Sopimuksissa määrätään osapuolille velvoitteita koskien korkeakoulukelpoisuutta ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

Yliopistoja koskevia säädöksiä

Yliopistolaki (558/2009)
Laissa säädetään mm. yliopistojen itsehallinnosta ja tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta, organisaatiosta, henkilöstöstä, opiskelijoista ja ylioppilaskunnista, yliopistojen ohjauksesta, rahoituksesta ja taloudenpidosta sekä muutoksenhausta. Laissa on lisäksi säännöksiä mm. harjoittelukouluista sekä erityissäännöksiä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa ja Åbo Akademia.

Yliopistolain englanninkielinen käännös

Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009)
Laissa säädetään yliopistolain voimaantulosta ja siinä on säännöksiä mm. uusien yliopistojen ja ylioppilaskuntien järjestäytymisestä, henkilöstön palvelussuhteen muuttumisesta sekä varallisuuden luovuttamisesta uusille yliopistoille.

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)
Laissa säädetään mm. rekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä ja tietojen luovuttamisesta.

Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä yliopistoindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta yliopistojen rahoituksessa. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista, ylioppilaskuntien hallintoelimistä, Kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä sekä Svenska social- och kommunalhögskolanin tehtävistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (119/2019), Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta (1129/2020)

Asetus on voimasssa 31.12.2024 saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (170/2024)

Asetus tulee voimaan 1.1.2025.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009)

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998)
Asetuksessa säädetään sekä nykyisistä että aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista, yliopistojen jatkotutkinnoista, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnoista, ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista sekä tutkintojen ja opintosuoritusten tuottamasta kelpoisuudesta.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004 + muutokset)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen tutkintokohtaisista koulutusvastuista, koulutuksen järjestämisestä, opintojen mitoituksesta, laajuudesta ja hyväksilukemisesta, tutkintojen tavoitteista ja rakenteesta sekä suorittamisesta ja oppiarvoista. Asetuksessa säädetään lisäksi yliopistojen erikoistumiskoulutuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä (1451/2014 + muutokset),
Asetuksessa säädetään yliopistolaissa tarkoitettujen yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä eräillä koulutusaloilla.

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä (275/2000 + muutokset)

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (289/2019)     
Asetuksessa säädetään korkeakoulujen yhteishaun järjestämisestä ja hakijoiden valitsemisesta yhteishaun hakukohteisiin.

Maailmanlaajuinen yleissopimus korkeakoulututkintojen tunnustamisesta (SopS 80/2023)

Yleissopimus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella (Lissabonin sopimus) (SopS 10/2004)

Sopimuksissa määrätään osapuolille velvoitteita koskien korkeakoulukelpoisuutta ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

Tiedelaitoksia ja tutkimusta koskevia säädöksiä

Laki valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030 (1092/2022)
Laissa säädetään valtion talousarvioon vuosina 2024-2030 otettavien tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarkoitettujen valtuutuksien ja määrärahojen vuosittaisesta yhteismäärästä.

Laki tutkimustietovarannosta (1238/2021)
Tutkimustietovarannosta annetussa laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä ylläpitää valtakunnallista tutkimustietovarantoa, johon tallennetaan Suomessa tehtävään tutkimukseen liittyviä tietoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii tutkimustietovarannon rekisterinpitäjänä. Laissa säädetään oikeudesta luovuttaa tietoja tutkimustietovarantoon, tietojen luovuttajien huolellisuusvelvoitteesta sekä tutkimustoimijoiden tiedonsaantioikeuksista sekä tutkimustietovarannon avoimesta tietopalvelusta.

Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä (713/2021)
Lakia sovelletaan tutkimusaineistoon, joka on julkisesti rahoitettua ja jonka tutkijat, tutkimusta harjoittavat organisaatiot tai tutkimusta rahoittavat organisaatiot ovat asettaneet julkisesti saataville tietovaraston kautta.

Asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta (162/2016)
Asetuksessa säädetään mm. tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja organisoinnista.

Arkistolaki (831/1994)
Laissa määriteltyjä arkistonmuodostajia koskevassa laissa säädetään mm. arkistotoimesta, asiakirjoista ja yksityisarkistoista.

Laki Kansallisarkistosta (1145/2016)
Laissa säädetään mm. Kansallisarkiston tehtävistä.

Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta (39/2017)
Asetuksessa säädetään Kansallisarkiston toimipaikoista, pääjohtajan arvonimestä ja sijaisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1149/2023)
Asetuksessa säädetään Kansallisarkiston maksuttomista suoritteista, maksullisista julkisoikeudellista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.

Laki yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006)
Laissa säädetään arkistoaineksen kokoamista, säilyttämistä, järjestämistä ja luetteloimista sekä tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön asettamista varten yksityisille arkistoille myönnettävästä valtionavustuksesta ja valtionavustuksen myöntämistä koskevista menettelyistä.

Laki Suomen Akatemiasta (922/2009)
Laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvasta tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaationa toimivasta Suomen Akatemiasta.

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta (979/2009)
Asetuksessa säädetään mm. Suomen Akatemian toimielimistä, tieteellisistä toimikunnista, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja täyttämisestä sekä virkavapauden myöntämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1410/2015)
Asetuksessa säädetään Suomen Akatemian maksuista ja niiden perusteista.

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta (1403/2011)
Laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvasta Kotimaisten kielten keskuksesta ja sen tehtävistä, hallinnosta ja rahoituksesta.

Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta (1566/2011)
Asetuksessa säädetään mm. Kotimaisten kielten keskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksista, johtajan nimittämisestä, lautakuntien ja neuvottelukunnan jäsenmäärästä sekä jäsenten valinnasta sekä muusta organisaatiosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1209/2016)
Asetuksessa säädetään Kotimaisten kielten keskuksen maksuttomista julkisoikeudellisista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.

Yliopistolaki (558/2009)
Laissa säädetään mm. Kansalliskirjastosta.

Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009)
Asetuksessa säädetään mm. Kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä.

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007)
Laissa säädetään mm. painotuotteiden, ääni- ja kuvatallenteiden ja elokuvien lisäksi myös muiden tallenteiden, kotimaisten verkkoaineistojen sekä Suomessa lähetettävien televisio- ja radio-ohjelmien saattamisesta lakisääteisen arkistoinnin piiriin.  

Laki Varastokirjastosta (1078/1988)
Laissa säädetään tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston säilyttämistä ja käyttöönasettamista varten olevasta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvasta Varastokirjastosta.

Asetus Varastokirjastosta (94/1992)
Asetuksessa säädetään mm. Varastokirjaston tehtävistä, kotipaikasta, organisaatiosta ja henkilöstöstä.

Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006)
Asetuksessa säädetään Varastokirjaston maksuista ja niiden perusteista.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia eli laissa tarkoitettua tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Lisätietoja

Laura Hansén, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330098   Sähköpostiosoite:


Henna Närhi, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330006   Sähköpostiosoite:


Jussi Sallila, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330246   Sähköpostiosoite: