Museoiden rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa museotoimintaa ja kulttuuriperintötyötä valtionosuuksin ja harkinnanvaraisilla avustuksilla. Tuella pyritään turvaamaan museoalalle mahdollisuus tehdä työtä pitkäjänteisesti.

Valtio ja kunnat rahoittavat museotoimen menoista molemmat noin 40 %. Loput rahoituksesta on museoiden omatoimista tuottoa ja muita tuloja.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään yleisavustuksina toimintaan ja erityisavustuksina hankkeisiin. Toimialan avustuksia myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Museovirasto.

Valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen museoiden rahoitus

Museoiden valtionosuus koostuu kaikille valtionosuuden piirissä toimiville museoille myönnettävästä ns. perusrahoituksesta sekä alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnettävästä alueellisten ja valtakunnallisten museoiden lisärahoituksesta. 

Valtionosuutta myönnetään museon ylläpitäjälle museon käyttökustannuksiin. Museoita voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin ja valtionosuutta myöntää valtion talousarvion rajoissa. Päätöksiä tehdessään ministeriö ottaa myös huomioon valtionosuuden tarpeellisuuden museolain 4 §:ssä määritellyn tavoitteen kannalta.

Valtionosuuden laskenta perustuu museoiden toteutuneiden kustannusten perusteella laskettaviin yksikköhintoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden perusteeksi vahvistamiin henkilötyövuosiin. Museoiden henkilötyövuosimääriä vahvistettaessa otetaan huomioon toteutuneiden henkilötyövuosien määrä edeltävältä nelivuotiskaudelta. Valtionosuuden perusrahoitusta maksetaan henkilötyövuotta kohden 37 % museolle vahvistetusta yksikköhinnasta. Ministeriö ei välttämättä voi myöntää valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia täysimääräisinä.

Valtionosuuksien maksamisesta ja yksikköhintojen laskemisesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009).

Lakeihin ja valtionosuutta koskeviin ohjeisiin voi tulla muutoksia vuosittain. Valtionosuuden saajan ja hakijan tulee tarkistaa säädökset aina ajantasaisesta lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden piiriin hyväksymät museot ilmoittavat valtionosuuksien laskentaa varten tarvittavat tiedot vuosittain Opetushallituksen käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kyselyllä. Kustannuskyselylomake ohjeineen sekä kustannusraportit löytyvät Opetushallituksen sivuilta. 

Valtionosuuden piirissä toimivien museoiden tulee olla etukäteen välittömästi yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionosuuskelpoisuuteen ja valtionosuuden määräytymiseen vaikuttavista muutoksista. Museon yhteys- tai tilitietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Opetushallitukselle.

Museolle, joka ei ole arvonlisäverollinen valtionosuuteen oikeuttavasta toiminnastaan, maksetaan valtionosuus arvonlisäveron osuudella korotettuna. Museon on ilmoitettava arvonlisäverokohtelussa tapahtuvista muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriölle välittömästi.

Rahoitussuunnitelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut museoiden vuoden 2020 yksikköhinnat ja henkilötyövuosimäärät päätöksellään marraskuussa 2019. Samalla ministeriö  vahvisti vuoteen 2023 ulottuvan nelivuotisen rahoitussuunnitelman. Ministeriö teki vuoden 2020 valtionosuuksia ja rahoitussuunnitelmaa koskevan täydentävän päätöksen huhtikuussa 2020.

Rahoitussuunnitelma ei ole sitova mutta siitä poiketaan nelivuotisen rahoitussuunnitelmakauden aikana vain erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi toiminnan huomattava supistuminen tai valtion talousarviossa päätetty muutos henkilötyövuosien tai rahoituksen määrää koskien.

Alueelliset vastuumuseot

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi alueelliset vastuumuseot ja määräsi niiden toimialueet päätöksellään vuoden 2019 marraskuussa. Päätöstä edelsivät museoiden Museoviraston kanssa käymät neuvottelut koskien alueellisen tehtävän hoitoa ja alueellista suunnitelmaa.

Alueellisiksi vastuumuseoiksi nimettyjen museoiden osalta vuoden 2020 yksikköhintoja ja henkilötyövuosia koskevan päätöksen yhteydessä vahvistettiin myös alueellisen vastuumuseotehtävän hoitoon kohdistettu henkilötyövuosimäärä. Näiden henkilötyövuosien osalta valtionosuutta maksetaan 85 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Samalla ministeriö vahvisti näiden henkilötyövuosien osalta vuoteen 2022 ulottuvan rahoitussuunnitelman.

Alueellisten vastuumuseoiden ensimmäinen rahoituskausi on poikkeuksellisesti kolmivuotinen ja kattaa vuodet 2020–2022.

Valtakunnalliset vastuumuseot

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi valtakunnalliset vastuumuseot ja määräsi niiden erikoisalat päätöksellään vuoden 2019 marraskuussa.

Valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi nimettyjen museoiden osalta vuoden 2020 yksikköhintoja ja henkilötyövuosia koskevan päätöksen yhteydessä päätettiin myös valtakunnallisen vastuumuseotehtävän hoitamiseksi myönnettävästä valtionosuuden euromääräisestä korottamisesta. Euromääräinen korotuksen tarve on arvioitu vastuutehtävien laajuuden ja valtakunnallisen suunnitelman sekä 1.8.2019 jätettyjen tarkennettujen hakemuksen perusteella. 

Museot kävivät Museoviraston kanssa keväällä 2020 neuvottelut koskien valtakunnallisen tehtävän hoitoa ja valtakunnallista suunnitelmaa. Valtionosuuden euromääräistä korottamista koskeva rahoitussuunnitelma vuosille 2022–2023 vahvistettiin vuotta 2021 koskevan rahoituspäätöksen yhteydessä.

Valtionosuuden piiriin hyväksytyt museot 2020

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281