Liikuntapaikkarakentaminen

Kuva: OKM / Katarina Koch

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiseen avustamalla ja ohjaamalla liikuntapaikkarakentamista.
​​​​​​​
Suomessa on noin 42 500 rekisteröityä liikuntapaikkaa, joista noin 72 prosenttia on kuntien omistamia. Yksityiset liikuntapaikat, joita on lähinnä kaupungeissa ja taajamissa, täydentävät kuntien liikuntapaikkatarjontaa.

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma

Hanke, jonka kustannusarvio on yli 1,2 miljoonaa euroa, esitetään ensin liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen ja valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, joiden kustannusarviot ovat yli 1,2 miljoonaa (alv 0 %) euroa eli hankkeet, joiden avustuspäätökset kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan. Toimivaltarajan osalta noudatetaan rahoitussuunnitelman vahvistamisen hetkellä voimassaolevaa valtioneuvoston asetuksessa (550/2015) määrättyä euromäärää.

Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana liikuntapaikkojen avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Liikuntapaikka-avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustusta on mahdollista myöntää monenlaisten liikuntaolosuhteiden avustamiseen. Avustuksia suunnataan erityisesti laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikkahankkeisiin, jollaisia ovat mm. liikunta-, uima- ja jäähallit sekä urheilukentät ja lähiliikuntapaikat.

Avustuskäsittelyssä otetaan huomioon asiaa säätelevän lainsäädännön lisäksi valtion talousarvion ehdot sekä opetus- ja kulttuuriministeriön strategiset liikuntaa ja liikuntapaikkarakentamista koskevat linjaukset. Tavoitteena on, että avustuksilla tuetaan tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä liikuntapaikkarakentamisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannusarvio on yli 1,2 miljoonaa euroa. Kustannusarvioltaan enintään 1,2 miljoonan euron hankkeissa valtionapuviranomainen on ao. aluehallintovirasto. Toimivaltarajan osalta noudatetaan avustuspäätöksen hetkellä voimassaolevaa valtioneuvoston asetuksessa (550/2015) määrättyä euromäärää.

Avustettavat hankkeet nimetään ennakoivasti neljäksi seuraavaksi vuodeksi laadittuun liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan vain opetus- ja kulttuuriministeriön päätösvaltaan kuuluvista hankkeista. Suunnitelma on ohjeellinen ja se tarkistetaan vuosittain.

Avustushakemukset toimitetaan ao. aluehallintoviraston (AVI) sähköisen asiointipalvelun kautta. Aluehallintovirasto asettaa hankkeet kiireellisyysjärjestykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa päätösvaltaansa kuuluvista hankkeista valtakunnallisen esityksen ja pyytää siitä lausunnon valtion liikuntaneuvostolta.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Tarkemmat tiedot avustuksista ja niiden suuruudesta löytyvät hakuohjeista.

Tutkimus ja kehitystyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisen osaamista ja laatua sekä edistää liikuntapaikkojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja ekologisuutta.

Tutkimusta tehdään mm. alan tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. Tuloksia sovelletaan yhdyskuntasuunnittelussa sekä liikuntapaikkojen rakennuttamisessa, suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä.

Liikuntapaikkajulkaisut

Liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä oppaita julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu -sarjassa, jonka kustantaja on Rakennustieto Oy.

Sarjassa on ilmestynyt mm. uimahallien, jäähallien ja erilaisten liikuntahallien ja kenttien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä esteettömiin liikuntapaikkoihin liittyviä oppaita.

Yhteistyössä Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietosäätiön kanssa on tehty myös lukuisia liikuntapaikkarakentamisen RT-, LVI-, ja Infra-kortteja.

Lisätietoja

Mikko Helasvuo, rakennusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330422   Sähköpostiosoite: