Liikuntapaikkarakentaminen

Kuva: OKM / Katarina Koch

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiseen avustamalla ja ohjaamalla liikuntapaikkarakentamista.

Suomessa on lähes 41 000 rekisteröityä liikuntapaikkaa, joista noin 72 prosenttia on kuntien omistamia.
Yksityiset liikuntapaikat, joita on lähinnä
kaupungeissa ja taajamissa,
täydentävät kuntien liikuntapaikkatarjontaa.

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma

Hanke, jonka kustannusarvio on yli 700 000 euroa, esitetään ensin liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen ja valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 (alv 0 %) euroa eli hankkeet, joiden avustuspäätökset kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan. Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana liikuntapaikkojen avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Liikuntapaikka-avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Suurin osa avustuksista suunnataan laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin hankkeisiin kuten uima, - liikunta- ja jäähallien sekä lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen, perusparantamiseen tai korjaamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannusarvio on yli 700.000 euroa. Kustannusarvioltaan enintään 700.000 euron hankkeissa valtionapuviranomainen on ao. aluehallintovirasto.

Avustettavat hankkeet nimetään ennakoivasti neljäksi seuraavaksi vuodeksi laadittuun liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan vain opetus- ja kulttuuriministeriön päätösvaltaan kuuluvista hankkeista. Suunnitelma on ohjeellinen ja se tarkistetaan vuosittain.

Avustushakemukset toimitetaan ao. aluehallintoviraston (AVI) sähköisen asiointipalvelun kautta. Aluehallintovirasto asettaa hankkeet kiireellisyysjärjestykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa päätösvaltaansa kuuluvista hankkeista valtakunnallisen esityksen ja pyytää siitä lausunnon valtion liikuntaneuvostolta.

Avustusta myönnetään enintään 30 % hankkeen arvonlisäverottomasta kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin 750.000 €, uimahallien kohdalla enintään 1.000.000 €. Valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkahankkeiden avustus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen enimmäismäärä päätetään vuosittain.

Tutkimus ja kehitystyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisen osaamista ja laatua sekä edistää liikuntapaikkojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja ekologisuutta.

Tutkimusta tehdään mm. alan tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. Tuloksia sovelletaan yhdyskuntasuunnittelussa sekä liikuntapaikkojen rakennuttamisessa, suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä.

Liikuntapaikkajulkaisut

Liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä oppaita julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu -sarjassa, jonka kustantaja on Rakennustieto Oy.

Sarjassa on ilmestynyt mm. uimahallien, jäähallien ja erilaisten liikuntahallien ja kenttien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä esteettömiin liikuntapaikkoihin liittyviä oppaita.

Yhteistyössä Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietosäätiön kanssa on tehty myös lukuisia liikuntapaikkarakentamisen RT-, LVI-, ja Infra-kortteja.

Muualla verkossa

Lahiliikuntapaikat.fi - Lasten ja nuorten lähiliikuntaympäristön suunnittelua ja rakentamista koskevaa tieto- ja tukimateriaalia. Huom! Sivu päivityksen alla. Sivu siirtyy aluehallintoviraston ylläpidettäväksi.

Varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi - Tietoa liikkumisympäristöistä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet.

Lisätietoja

Mikko Helasvuo, rakennusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330422