Kulttuuriperintöstrategia  

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo. Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa.

Kulttuuriperintöstrategian tärkeimpinä arvoina ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Läpäisevänä arvona on myös vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville.

Strategian tavoitteena on toimia Euroopan neuvoston Faron sopimuksen toimeenpanon välineenä ja osaltaan edistää Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista.

Strategian valmistelu

Ohjausryhmän ja työryhmän ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi julkistettiin toukokuussa 2022. Ehdotuksesta järjestettiin lausuntokierros kesä-elokuussa 2022. Strategiaehdotus viimeisteltiin valtioneuvoston periaatepäätökseksi saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Strategian laatimisesta linjattiin Sanna Marinin hallitusohjelmassa. Strategiatyö käynnistyi maaliskuussa 2021. Ohjaus- ja työryhmän asettamista edelsi taustaselvityksen laatiminen kulttuuriperinnön roolista erityisesti kestävän kehityksen edistämisessä.

Ohjausryhmään kutsuttiin 26 jäsentä kulttuuriperinnön eri osa-alueilta. Työryhmässä oli yhdeksän jäsentä. Työskentelyn aikana järjestettiin kymmenen työpajaa ja viisi webinaaria.

Strategian toimeenpano

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää vuoden 2023 aikana strategian tavoitekokonaisuuksia ja toimenpidelinjauksia koskevan toimeenpanosuunnitelman laatimisen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä toimialojen ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelmassa konkretisoidaan ja priorisoidaan toimenpiteiden aikataulu, toteutustapa, vastuutahot ja resursointi.

 

Lisätietoja

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269