Kulttuuriperintöstrategia  

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo. Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi korostaa kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnan eri osa-alueilla tulevaisuuden kestävien ratkaisujen voimavarana. Strategian keskeiset arvot ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus.

Kulttuuriperintöstrategian visiossa painotetaan kulttuuriperinnön roolia yhteiskunnan voimavarana ja ihmisten elämänlaadun parantajana. Tavoitteena on tukea ja edistää kaikkien oikeutta kulttuuriperintöön. Tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu neljään teemaan, 16 tavoitteeseen ja 54 toimenpidelinjaukseen.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen neljä teemaa ovat:

  1. Kulttuuriperintö omana ja yhteisenä
  2. Kulttuuriperintö, luonto ja ilmastonmuutos
  3. Kulttuuriperintö, oppiminen, osaaminen ja tutkimus
  4. Kulttuuriperintö ja talous

Strategian tavoitteena on toimia Euroopan neuvoston Faron sopimuksen toimeenpanon välineenä ja edistää Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista.

Strategian laatiminen toteuttaa myös Euroopan komission vuoden 2018 Euroopan uutta kulttuuriohjelmaa (A New European Agenda for Culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön alalla.

Strategian toimeenpano

Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut strategian tavoitekokonaisuuksia ja toimenpidelinjauksia koskevan toimeenpanosuunnitelman laatimisen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä toimialojen ja sidosryhmien kanssa. Siinä konkretisoidaan ja priorisoidaan toimenpiteiden aikataulu, toteutustapa, vastuutahot ja resursointi.

Lisätietoja

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330269   Sähköpostiosoite: