Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden visio auttaa ja ohjaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muita toimijoita suuntaamaan omia strategioitaan yhteisesti merkittäviksi koettuihin teemoihin. Vision laatimisesta vastasi opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Kansainvälisen toiminnan KV-foorumi laajassa  sidosryhmäyhteistyössä.

Suomi on vastuullinen, vastaanottava ja avoin kansainvälisen yhteistyön suunnannäyttäjä

Suomi on eurooppalainen Pohjoismaa. Korkeakoulutuksemme, tutkimuksemme ja innovaatiotoimintamme rakentuvat vahvan demokratian, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja vastuullisuuden arvopohjalle. Tulevaisuuteen katsova kansainvälinen yhteistyömme edistää monimuotoista, tutkittuun tietoon ja osaamiseen perustuvaa maailmaa. Laajennamme vastavuoroista kansainvälistä yhteistyötä vahvistaen suomalaisen korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua ja toimijoiden kansainvälistä osaamista. Suomi toimii aktiivisesti verkostoissa ja luo ratkaisuja maailman haasteisiin yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. Suomi on avoin ja vetovoimainen maa.

1. Arvot ja periaatteet ohjaavat

Eurooppalainen ja pohjoismainen yhteisö muodostaa vahvan pohjan kaikelle kansainväliselle yhteistyöllemme. Suomi puolustaa tieteen, tutkimuksen ja opetuksen vapautta, toimijoiden autonomiaa, jakamattomia ja luovuttamattomia ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja yhteisvastuuta. Suomen maakuva pohjautuu vastuulliseen ja korkealaatuiseen korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön. Tavoitteellinen tiede- ja osaamisdiplomatia edistää arvojemme mukaista kansainvälistä yhteistyötä. Suomi nojaa yhteistyössä yhdenvertaisuuteen ja vastavuoroisuuteen ja huomioi kumppaniensa erilaiset toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet.

2. Houkutteleva ja kilpailukykyinen Suomi

Suomi edistää vetovoimaisia osaamiskeskittymiä, jotka luovat uutta tietoa ja osaamista maailmanlaajuisiin haasteisiin ja lisäävät Suomen kilpailukykyä. Suomi profiloituu yhä vahvemmin tutkimusinfrastruktuurien ja TKI-ekosysteemien kehittämisen kärkimaana. Avoin, korkeatasoinen tiede ja laadukas kansainvälinen koulutus edistävät toimintamme globaalia yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkittu tieto, aktiivinen liikkuvuus, tiivis akateeminen yhteistyö ja vuorovaikutus työelämän kanssa luovat perusteet kansainväliselle yhteistyölle kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

3. Vastuullinen ja vastaanottava Suomi

Suomi toivottaa tervetulleeksi kansainväliset osaajat perheineen jokaisessa opiskelu-, ura- ja elämänvaiheessa. Suomessa maahantulo ja maahan jääminen on sujuvaa ja helppoa. Suomi tarjoaa kiinnostavia ja selkeitä urapolkuja sekä vierailumahdollisuuksia. Monimuotoinen kansainvälinen opiskelijakunta ja henkilöstö luovat pohjan korkeatasoiselle tutkimukselle ja korkeakoulutukselle sekä vastaa muuttuvaan osaajatarpeeseen koko Suomessa. Korkeakoulut, tiedelaitokset ja muut sektorin toimijat ovat suunnannäyttäjiä vastaanottavan, ennakkoluulottoman sekä kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisen yhteiskunnan rakentamisessa.

4. Suomi ratkaisemassa kestävän kehityksen haasteita

Kansainvälisessä yhteistyössä korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatio-yhteisöt tuottavat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja yhä kiperämpiin kestävän kehityksen ja globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut toimijat laajentavat kansainvälistä yhteistyötään korkeatasoisten tutkimusorganisaatioiden ja kehittyvien maiden toimijoiden kanssa.

5. Yhteistyön Suomi

Suomi edistää vahvaa kansallista yhteistyötä, joka on kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden edellytys. Kansallisten toimijoiden roolit ovat selkeitä ja yhteistyörakenteet toimivia. Kansallisella tasolla toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä Suomen yhteisten korkeakoulu- ja tiedepoliittisten intressien tunnistamiseksi ja viestien muodostamiseksi. Suomalaisilla toimijoilla on selkeät kansalliset kansainvälistä vaikuttamistyötä ohjaavat linjaukset osallistumisen ja edunvalvonnan painopisteistä.

Lisätietoja

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330327   Sähköpostiosoite: