Oppilas- ja opiskelijahuolto

kouluruokailu. KUVA: Liisa Takala/ OKMEsiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla tai lukiossa olevalla opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuoltoa.

Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Esiopetuksessa oppilashuollon terveydenhoitopalvelut järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Oppilaitosyhteisössä  tämä tarkoittaa toimintakulttuuria ja mm. yhteisöllistä toimintaa, kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Opiskelijalla on myös oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolla pyritään edistämään opiskelijan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä. Kyse on myös opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja laadun sekä varhaisen tuen turvaamisesta.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ja johdetaan toiminnallisesta kokonaisuutena ja monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opetustoimen, hyvinvointoalueen, opiskelijoiden, heidän huoltajien ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon järjestäminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Opiskeluhuolto tulee järjestää eri toimijoiden yhteistyönä siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava tarjolla olevasta opiskeluhuollosta opiskelijalla ja hänen huoltajilleen sekä tarvittaessa ohjattava oppilas opiskeluhuollon pakeille.

Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Alaikäinen voi laissa määritellyin edellytyksin kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

Se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan opiskelijan kotipaikasta riippumatta. Alaikäisellä opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää.

Ohjaus ja valvonta

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön, opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista päätetään osana opetussuunnitelman perusteita (tai muussa määräyksessä siten kuin perusopetuslaissa tai lukiolaissa säädetään).

Koulutuksen järjestäjä arvioi opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta ja tekee opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvontaa yhteistyössä kunnan opetustoimen ja hyvinvointialueen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa valtakunnallisesta opiskeluhuoltopalveluiden ohjaamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Aluehallintovirastot valvovat, että koulutuksen järjestäjä järjestää opiskeluhuollon opetussuunnitelman mukaisesti.

Muualla verkossa

Opetushallitus: Turvallisuus ja oppilas- ja opiskelijahuolto
Tietoa turvallisuudesta, kriisitilanteisiin varautumisesta ja kriisien käsittelystä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Opiskeluhuolto
Tietoa yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Opiskeluhuoltoa koskevat lait ja oppaat
Opiskeluhuoltoa koskeva lainsäädäntö, suositukset, oppaat sekä esitteet ammattilaisille, kasvattajille ja nuorille

Lisätietoja

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330079