Opiskeluhuolto

kouluruokailu. KUVA: Liisa Takala/ OKMEsiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla sekä lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuoltoa. Oikeus koskee myös tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opiskelijoita.

Opiskeluhuolto koostuu opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Esiopetuksessa opiskeluhuollon terveydenhoitopalvelut järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Oppilaitosyhteisössä  tämä tarkoittaa toimintakulttuuria ja mm. yhteisöllistä toimintaa, kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Opiskelijalla on myös oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolla pyritään edistämään opiskelijan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä. Kyse on myös opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja laadun sekä varhaisen tuen turvaamisesta.

Opiskeluhuolto sisältyy perus- tai lukiokoulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai ammatillisen koulutuksen,  tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tai kansanopiston oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ja johdetaan toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä opetustoimen, hyvinvointialueen, opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon järjestäminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että  opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Opiskeluhuolto tulee järjestää eri toimijoiden yhteistyönä siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava tarjolla olevasta opiskeluhuollosta opiskelijalle ja hänen huoltajilleen sekä tarvittaessa ohjattava oppilas opiskeluhuollon pakeille.

Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Alaikäinen voi laissa määritellyin edellytyksin kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

Se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan opiskelijan kotipaikasta riippumatta. Alaikäisellä opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää.

Ohjaus ja valvonta

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskeluhuollon periaatteista sekä opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista päätetään osana opetussuunnitelman perusteita tai opiskeluhuoltosuunnitelmaa. 

Koulutuksen järjestäjä arvioi opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta ja tekee opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvontaa yhteistyössä kunnan opetustoimen ja hyvinvointialueen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa valtakunnallisesta opiskeluhuoltopalveluiden ohjaamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Aluehallintovirastot valvovat, että koulutuksen järjestäjä järjestää opiskeluhuollon opetussuunnitelman tai opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti.

Muualla verkossa

Opetushallitus: Turvallisuus ja oppilas- ja opiskelijahuolto
Tietoa turvallisuudesta, kriisitilanteisiin varautumisesta ja kriisien käsittelystä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Opiskeluhuolto
Tietoa yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätietoja

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330079   Sähköpostiosoite:


Merja Mannerkoski, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330325   Sähköpostiosoite:


Anne Ekroth, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Puhelin:0295330104   Sähköpostiosoite: