Asiakirjojen julkisuus ja tietopyynnöt

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jos niiden julkisuutta ei ole lailla erikseen rajoitettu. Tämä sivu on opetus- ja kulttuuriministeriön asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on opastaa ja tukea tietopyyntöjen tekemisessä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallussa olevat tietoaineistot ja asiakirjat liittyvät ministeriön tehtäviin ja vastuualueisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii tiedonhallintalain (906/2019) 2 §:n mukaisena tiedonhallintayksikkönä ja ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain 28 §:n mukaisesti. Ministeriön muodostamaan tiedonhallintayksikköön kuuluu lisäksi erilaisia itsenäisiä toimielimiä.

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää tiedot

 1. tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin kuuluvia tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja; 
 2. asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen antamisesta päättävästä viranomaisesta ja sen yhteystiedoista tiedonsaantia koskevan pyynnön esittämiseksi; 
 3. tietojärjestelmien sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäin; 
 4. hakutekijöistä, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea teknisesti viranomaisen asiarekisteristä tai tietojärjestelmistä; 
 5. tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Oikeus julkiseen tietoon

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei asiakirjoja ole julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetty salassa pidettäväksi. 

Julkisuusperiaatetta sovelletaan viranomaisen asiakirjoihin. Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan sen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. 

Tietoja ja asiakirjoja verkossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee toimintaansa koskevia tietoja ja asiakirjoja verkossa.

Tietopyynnön tekeminen

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa verkkosivuilta tai muista lähteistä, voit pyytää sitä opetus- ja kulttuuriministeriöstä toimittamalla julkisuuslain mukaisen tietopyynnön ministeriön kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:
[email protected]
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29 00023 Valtioneuvosto

Tietopyynnön on oltava riittävän tarkka, jotta voimme selvittää, mitä asiakirjoja se koskee. Avustamme sinua tarvittaessa kohdistamaan pyyntösi oikeaan asiakirjaan. 

Tietopyynnöt ja niiden käsittely rekisteröidään valtioneuvoston yhteiseen VAHVA-asianhallintajärjestelmään. Tiedon antamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman nopeasti. Jos pyytämäsi tieto ei kuulu opetus- ja kulttuuriministeriölle, siirrämme pyyntösi sille viranomaiselle, jolle asian käsittely kuuluu.

Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti.

Jos pyydetty asiakirja tai tieto on salassa pidettävä, pyytäjällä on oikeus saada asiassa valituskelpoinen päätös.

Tietoaineistot ja asiakirjarekisteri

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallussa olevat tietoaineistot ja asiakirjat liittyvät ministeriön tehtäviin ja vastuualueisiin.

Ministeriön vastuulle kuuluvat:

 • tiede, koulutus ja varhaiskasvatus
 • taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö
 • arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi
 • evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat
 • opintotuki
 • tekijänoikeus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ylläpitää asiarekisteriä käsittelyssään olevista ja ratkaisemistaan asioista. 

Asiarekisterin tiedot sisältyvät seuraaviin tietojärjestelmiin: