Nuorisoalan kansainvälinen ja EU yhteistyö

 
Kansainvälisen yhteistyön ja EU-yhteistyön tavoitteena on nuorisopolitiikan kehittäminen ja nuorisotyön tukeminen verkottumisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä alan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle.

 

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen.

Euroopan Unionin nuorisostrategia on EU:n nuorisopoliittisen yhteistyön kehys vuosille 2019-2027. EU:n nuorisoalan yhteistyössä pyritään hyödyntämään nuorisopolitiikan potentiaali optimaalisesti. Se tukee nuorten demokraattista, yhteiskunnallista ja kansalaisosallistumista. Lisäksi sillä pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat voimavarat yhteiskuntaan osallistumista varten.

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä nuorisoasioissa on opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Keskeinen merkitys EU-asioiden valmistelussa on EU-asioiden komitean asettamalla valmistelujaostolla EU-32 (nuoriso ja liikunta).

Nuorisoalan yhteistyötä rahoittaa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+. Ohjelman kokonaisbudjetti seitsemänvuotiselle ohjelmakaudelle on 14,7 miljardia euroa, josta nuorison osuus on 10 %. Suomessa ohjelman toimeenpanosta ja siitä tiedottamisesta vastaa Opetushallitus. 

Ajankohtaista EU-asioissa

Belgian puheenjohtajakausi 2024

Puheenjohtajakauden teemana nuorisoalalla on ”involving, empowering and connecting young people”. Belgia keskittyy myös nuorisotyön kehittämiseen Euroopassa, painopisteen ollessa paikallistason nuorisotyössä ja osallisuudessa.
Keskeiset tapahtumat:

  • Expert seminar on European and international policy agendas on children, youth affairs and children's rights – 21.-23.1. 2024
  • European Conference on Local Youth Work and Democracy – 20.-23.2.2024
  • The European Youth Conference – 2.-5.3. 2024

Puheenjohtajuuskauden sivuille

Euroopan nuorison teemavuosi 2022

Komission aloitteesta vuosi 2022 nimettiin Euroopan nuorison teemavuodeksi. Teemavuoden tavoitteena oli kiinnittää huomiota nuorten yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä demokratian vahvistamiseen ja luoda nuorille tulevaisuudenuskoa koronapandemian keskellä. Lisäksi painotettiin vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä muiden unionin toimintapolitiikkojen tarjoamia mahdollisuuksia nuorille ja laajemmin yhteiskunnalle. Teemavuodella pyrittiin tukemaan erityisesti muita heikommassa asemassa olevia nuoria, eritaustaisia nuoria sekä maaseutualueiden, syrjäseutujen ja vähemmän kehittyneiden alueiden nuoria tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Teemavuoden tavoitteena oli myös valtavirtaistaa nuorisopolitiikka kaikkiin asiaan liittyviin unionin politiikanaloihin Euroopan unionin nuorisostrategian 2019–2027 mukaisesti.

Suomessa teemavuoden koordinaatiosta vastasi Opetushallitus.

Teemavuoden sivuille

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyötä suuntaa ministerikomitean 22.1.2020 hyväksymä päätöslauselma CM/Res (2020)2.

Euroopan neuvosto tukee jäsenvaltioiden nuorisopolitiikkojen kehittämistä luomalla standardeja sekä toteuttamalla kansallisten nuorisopolitiikkojen maatutkintoja ja neuvoa-antavia vierailuja.

Ministerikomitean suositukset ohjaavat jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nuorisotyöstä CM/Rec(2017)4:

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus CM/Rec(2022)6 nuorten kansalaisyhteiskunnan ja nuorten suojelemisesta sekä heidän tukemisestaan demokraattisiin prosesseihin osallistumisessa:

Euroopan nuorisosäätiö, European Youth Foundation (EYF), tukee nuorisojärjestöjen toimintaa.

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission välistä yhteistyötä nuorisotyön ja -tutkimuksen alalla toteutetaan yhteisen kumppanuussopimuksen pohjalta. 

Euroopan neuvoston nuorisokampanja Democracy Here, Democracy Now

Euroopan neuvoston nuorisokampanja pyrkii vastaamaan huoleen demokratian tilasta liittyen mm. populismin ja valeuutisten lisääntymiseen, kansalaisyhteiskunnan tilan kaventumisen ja COVID-19-pandemian vaikutuksiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kärjisti tarvetta toimia demokratian ja rauhan turvaamiseksi. Suomessa kampanjan koordinaatiosta vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Hankkeen aikana mm. koottiin järjestöissä ja kunnissa käytössä olevia demokratiakasvatuksen ja osallisuuden menetelmiä verkkosivuille menetelmäpankkiin, joka antaa julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille paremmat valmiudet edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia toiminnassaan.

Home - Democracy here. Democracy now. (coe.int)
Models for democracy education and participation - Allianssi (nuorisoala.fi)
 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä ja vastaa ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian koordinaatiosta ja seurannasta. Lisäksi se myöntää järjestötukia ja hanketukia pohjoismaiseen nuorisoyhteistyöhön.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi visio hyväksyttiin kesällä 2019.

Vuonna 2020 Pohjoismaiden ministerineuvoston linjasi toimintaperiaatteissaan, että kaikessa sen toiminnassa tulee huomioida kolme monialaista näkökulmaa; Kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman tulee näkyä Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikessa työssä. 

Yhdessä kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lasten ja nuorten puolesta | Pohjoismainen yhteistyö (norden.org)

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana seuraavaksi vuonna 2025.

Barentsin alueen yhteistyö

Barentsin euroarktisen neuvoston nuorisoyhteistyössä (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) painopiste on nuorten osallisuuden edistäminen Barents-yhteistyön kaikilla osa-alueilla. Tavoitteena on tukea alueen nuorten yhteistyötä ja toimintaan sekä dialogia päättäjien kanssa. Nuorisoalan yhteistyössä on nähty tärkeänä alueen nuorten osallistaminen neuvoston työskentelyyn, alueellisen nuorisovaltuuston (Barents Regional Youth Council BRYC) työtä on pyritty tukemaan kaikessa Barentsin yhteistyössä. Nuorisotyöryhmässä on pysyvästi edustaja nuorisovaltuustosta.

Youth Issues - Barents Euro-Arctic Council (barents-council.org)

Suomi toimi Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2021-2023.

Itämeren valtioiden yhteistyö

Suomi toimii Itämeren valtioiden neuvoston (Council of the Baltic Sea States, CBSS) puheenjohtajamaana 1.7.2023–30.6.2024.

Suomen puheenjohtajakaudella alueellisen identiteetin prioriteettialalla painopiste on nuorissa ja nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen edistämisessä.

Lisätietoja

Sanna Puura, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330128   Sähköpostiosoite: