Nuorisoalan kansainvälinen ja EU yhteistyö

 
Kansainvälisen yhteistyön ja EU-yhteistyön tavoitteena on nuorisopolitiikan kehittäminen ja nuorisotyön tukeminen verkottumisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä alan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle.

 

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen.

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä nuorisoasioissa on opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Keskeinen merkitys EU-asioiden valmistelussa on EU-asioiden komitean asettamalla valmistelujaostolla EU-32 (nuoriso ja liikunta).

Nuorisoalan yhteistyötä rahoittaa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+. Ohjelman kokonaisbudjetti seitsemänvuotiselle ohjelmakaudelle on 14,7 miljardia euroa, josta nuorison osuus on 10 %. Suomessa ohjelman toimeenpanosta ja siitä tiedottamisesta vastaa Opetushallitus. 

Ajankohtaista EU-asioissa

Euroopan nuorison teemavuosi 2022

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat 22.12.2021 päätöksen ((EU) 2021/2316) Euroopan nuorison teemavuodesta (2022). Teemavuoden tavoitteena on tarjota nuorille uusia myönteisiä näkymiä pandemian jälkeisessä tilanteessa ja painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä muiden unionin toimintapolitiikkojen tarjoamia mahdollisuuksia nuorille ja laajemmin yhteiskunnalle. Teemavuodella pyritään tukemaan erityisesti muita heikommassa asemassa olevia nuoria, eritaustaisia nuoria sekä maaseutualueiden, syrjäseutujen ja vähemmän kehittyneiden alueiden nuoria tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta unionin, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason tarjoamista mahdollisuuksista tukea nuorten henkilökohtaista, sosiaalista, taloudellista ja ammatillista kehitystä vihreässä, digitaalisessa ja osallistavassa maailmassa. Teemavuoden tavoitteena on myös valtavirtaistaa nuorisopolitiikka kaikkiin asiaan liittyviin unionin politiikanaloihin Euroopan unionin nuorisostrategian 2019–2027 mukaisesti.

Suomessa teemavuoden koordinaatiosta vastaa Opetushallitus.

Linkki teemavuoden sivuille https://www.oph.fi/fi/euroopan-nuorison-teemavuosi

Tsekin puheenjohtajakausi 2022

Puheenjohtajakauden teemana nuorisoalalla on Engaging together for a sustainable and inclusive Europe“. Tsekki keskittyy myös sukupolvien väliseen solidaarisuuteen.

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyötä suuntaa ministerikomitean 22.1.2020 hyväksymä päätöslauselma CM/Res (2020)2.

Euroopan neuvosto tukee jäsenvaltioiden nuorisopolitiikkojen kehittämistä luomalla standardeja sekä toteuttamalla kansallisten nuorisopolitiikkojen maatutkintoja ja neuvoa-antavia vierailuja.

Ministerikomitean suositukset ohjaavat jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nuorisotyöstä CM/Rec(2017)4:

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus CM/Rec(2022)6 nuorten kansalaisyhteiskunnan ja nuorten suojelemisesta sekä heidän tukemisestaan demokraattisiin prosesseihin osallistumisessa:

Euroopan nuorisosäätiö tukee nuorisojärjestöjen toimintaa.

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission välistä yhteistyötä nuorisotyön ja -tutkimuksen alalla toteutetaan yhteisen kumppanuussopimuksen pohjalta. 

Euroopan neuvoston nuorisokampanja Democracy Here, Democracy Now

Euroopan neuvoston nuorisokampanja pyrkii vastaamaan huoleen demokratian tilasta liittyen mm. populismin ja valeuutisten lisääntymiseen, kansalaisyhteiskunnan tilan kaventumisen ja COVID-19-pandemian vaikutuksiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kärjisti tarvetta toimia demokratian ja rauhan turvaamiseksi. Suomessa kampanjan koordinaatiosta vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä ja vastaa ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian koordinaatiosta ja seurannasta. Lisäksi se myöntää järjestötukia ja hanketukia pohjoismaiseen nuorisoyhteistyöhön.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi visio hyväksyttiin kesällä 2019.

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana 2021.

Barentsin alueen yhteistyö

Suomi toimii Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2021-2023.

Lisätietoja

Sanna Puura, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330128