Nuorisoalan kansainvälinen ja EU yhteistyö

 
Kansainvälisen yhteistyön ja EU-yhteistyön tavoitteena on nuorisopolitiikan kehittäminen ja nuorisotyön tukeminen verkottumisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä alan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle.

 

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen.

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä nuorisoasioissa on opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Keskeinen merkitys EU-asioiden valmistelussa on EU-asioiden komitean asettamalla valmistelujaostolla EU-32 (nuoriso ja liikunta).

Nuorisoalan yhteistyötä rahoittaa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+. Ohjelman kokonaisbudjetti seitsemänvuotiselle ohjelmakaudelle on 14,7 miljardia euroa, josta nuorison osuus on 10 %. Suomessa ohjelman toimeenpanosta ja siitä tiedottamisesta vastaa Opetushallitus. 

Ajankohtaista EU-asioissa

Slovenian puheenjohtajakausi 

Slovenian puheenjohtajakausi painottuu vahvasti EU:n nuorisostrategian (2019-2027) toimeenpanoon ja sen seurantaan. Slovenian johdolla valmistellaan päätelmät nuorisostrategian toimeenpanosta 2019-2021 sekä seuraava strategian toteuttamisohjelma vuosille 2022-2024. Strategian toimeenpanon seurantaan liittyy myös EU:n nuorisodialogin 8. syklin toimeenpanoa koskeva päätöslauselma. 

Puheenjohtajamaan temaattisena prioriteettina on nuorten kansalaisyhteiskunnan tilat ja nuorten mielekäs osallistuminen. Aihepiiri liittyy Slovenian puheenjohtajakauden yleisiin prioriteetteihin koskien eurooppalaisten arvojen edistämistä, pandemiasta toipumista, resilienssiä ja digitalisaatiota. Aiheesta valmistellaan neuvoston päätelmät.

Slovenia aloittaa keskustelun nuorten liikkuvuudesta, jolla pohjustetaan Ranskan puheenjohtajakaudella tehtävien suositusten valmistelua. Ranskan tavoitteena on päivittää vuonna 2008 hyväksytty nuorten vapaaehtoisten liikkuvuutta Euroopan unionissa koskeva suositus. 

Slovenian kauden aikana komissio julkaisee EU:n nuorisoraportin 2019-2021. Raportti perustuu Eurostatin ja youth wikin tuottamiin tietoihin ja sen läpileikkaavina teemoina ovat digitalisaatio ja Covid-19.

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyö pohjautuu ministerikomitean päätöslauselmaan Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta (CM/Res (2008) 23).

Euroopan neuvosto tukee jäsenvaltioiden nuorisopolitiikkojen kehittämistä luomalla standardeja sekä toteuttamalla kansallisten nuorisopolitiikkojen maatutkintoja ja neuvoa-antavia vierailuja.

Ministerikomitean suositukset ohjaavat jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nuorisotyöstä CM/Rec(2017)4:

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyötä suuntaa ministerikomitean 22.1.2020 hyväksymä päätöslauselma CM/Res (2020)2 Euroopan neuvoston nuorisostrategiasta 2030.

Euroopan nuorisosäätiö tukee nuorisojärjestöjen toimintaa.

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission välistä yhteistyötä nuorisotyön ja -tutkimuksen alalla toteutetaan yhteisen kumppanuussopimuksen pohjalta. 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä ja vastaa ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian koordinaatiosta ja seurannasta. Lisäksi se myöntää järjestötukia ja hanketukia pohjoismaiseen nuorisoyhteistyöhön. Tietoa komitean toiminnasta saa pohjoismaiden ministerineuvoston sivujen kautta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi visio hyväksyttiin kesällä 2019.

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana 2021.

Barentsin alueen yhteistyö

Norja toimii Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2019-2021.

Suomi seuraa Norjaa Barentsin alueen puheenjohtajamaana 2021-2023.

Lisätietoja

Seija Astala, kulttuuriasianneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330066