Faktaa opintotuesta

Opintotukea myönnetään päätoimiseen opiskeluun. Opiskelija voi ansaita opintotuen ohella muita tuloja menettämättä tukea. Opintotuen vuosituloraja on suhteutettu tukikuukausien määrään.

Opintotuki on yhteen sovitettu muun sosiaaliturvan kanssa siten, että sen kanssa yhtä aikaa ei voi saada muita ensisijaisia etuuksia eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (asumistuki ja eräät perhe-etuudet).

Lukuvuoden 2017-2018 alusta lukien korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistyivät samalle tasolle muiden opintorahojen kanssa, lainatakauksen määrät nousisivat ja opiskelijat siirtyivät pääosin yleisen asumistuen piiriin.

Opintoraha

Opintorahan määrään vaikuttaa opiskelijan koulutusaste, ikä, asumismuoto sekä perhesuhteet.  Muilla opiskelijoilla opintorahan perusmäärää voidaan korottaa vanhempien pienten tulojen perusteella. Vanhempien tulot vaikuttavat vähentävästi opintotukeen kuitenkin vain muulla kuin korkeakouluopiskelijalla, joka on alle 20-vuotias ja asuu vanhemman luona.

Pienituloisten perheistä tulevat opintotuen piirissä olevat alle 20-vuotiaat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat saada opintorahansa oppimateriaalilisällä korotettuna. Myös alle 17-vuotiaat voivat hakea oppimateriaalilisää, vaikka eivät muuten olisi opintotuen piirissä. Oppimateriaalilisää ei myönnetä oppivelvollisuuslain mukaisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille.

Vanhemman tulot eivät enää pienennä muualla kuin vanhemman luona asuvan alle 18-vuotiaan opintorahan perusmäärää tai asumislisää.  Alle 18-vuotias voi saada myös yleistä asumistukea, jos hän saa opintotukea.

Opintorahan huoltajakorotus otettiin käyttöön 1.1.2018. Huoltajakorotukseen on oikeus opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla. 

Asumislisä ja asumistuki asumiskustannuksiin

Asumislisään on oikeutettu Ahvenanmaan maakunnassa tai ulkomailla vuokralla asuva ja opiskeleva opiskelija, jolla on asumismenoja. Asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa. Eräiden oppilaitosten asuntolassa asuvat opiskelijat ovat myös oikeutettuja asumislisään (88,87 €/kk).

Opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea samoin perustein kuin pienituloiset. 

Opintolainan valtiontakaus

Opintolainan valtiontakaus myönnetään opintorahaa saavalle opiskelijalle. Valtiontakaus opintolainalle on täysi-ikäisillä opiskelijoilla 1.8.2024  lukien 850 €/kk, alle 18-vuotiailla 400 €/kk ja ulkomailla opiskelevilla 1 000 €/kk.  

Opintolaina on markkinaehtoista ja sen myöntää pankki. Opiskelija ja pankki sopivat lainan ehdoista kuten korosta ja takaisinmaksusta. Opintolainan korkoja ei tarvitse maksaa opiskeluaikana, vaan ne lisätään velkapääomaan. Valtio voi opintojen päätyttyä maksaa pienituloisen opintovelallisen korot pankille (korkoavustus).

Valtiontakaus tarkoittaa sitä, että jos opintovelallinen ei kykene maksamaan opintolainaansa pankille takaisin, se maksetaan valtion varoista.  Kansaneläkelaitos perii kuitenkin tämän takaussaatavan opintolainan saajalta.  Velallinen voi saada työkyvyttömyyden tai pienituloisuuden perusteella maksuvapautuksia.

Opintolainahyvitys

Opintolainahyvityksen määrä on 40 prosenttia siitä osasta hyvitykseen oikeuttavaa opintolainaa, joka ylittää 2 500 euroa.

Hyvityksen määrä perustuu enintään tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan mukaiseen opintolainan määrään ja huomioon otetaan enintään 400 euroa tukikuukautta kohti, jos tutkinto on suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa, tai enintään 700 euroa tukikuukautta kohti, jos tutkinto on suoritettu ulkomaisessa korkeakoulussa. Tällöin opintolainahyvitys voi olla esimerkiksi 300 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa kuuden lukuvuoden sisällä suorittaneella opintovelallisella enintään 6 200 euroa. Huomioon otettavan opintolaina on tällöin yhteensä 18 000 euroa. Hyvitys maksetaan valtion varoista suoraan pankkiin.

Opintolainahyvityksen piiriin kuuluu opintovelallinen, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1.8.2014 tai sen jälkeen. Aiemmin opintonsa aloittaneet voivat saada opintolainavähennyksen verotuksessa.

Ateriatuki

Korkeakouluopiskelijat voivat ostaa ateriatuettuja aterioita, joiden hinnan alentamiseksi maksetaan opiskelijaravintoloille ateriatukea (2,55 €/ateria) sekä ylimääräistä avustusta tila- ja laitehankintoihin (enintään 1 €/ateria).

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Koulumatkatukeen on oikeutettu Suomessa asuva opiskelija, joka opiskelee Suomessa päätoimisesti toisen asteen oppilaitoksessa, siihen valmentavassa koulutuksessa tai oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetyssä perusopetuksessa.

Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä. Koulumatkatuella korvataan opiskelijan omavastuun ylittävät kustannukset matkalipun myyjälle, koulutuksen järjestäjälle tai opiskelijalle itselleen. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea ilman omavastuuta, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. 

Opintotukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu opintotukilain (65/21994) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriölle. Opintotuen toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: