Ennakointi- ja arviointitoiminta

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Arvioinnin tarkoituksena on tukea kehittämistä sekä edistää oppimisen edellytyksiä.

Esi- ja perusopetusta arvioidaan erilaisilla teema- ja järjestelmäarvioinneilla sekä perusopetuksessa oppimistulosten arvioinneilla. Tarkoituksena on tuottaa tietoa opetuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Arviointien avulla halutaan myös varmistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja opetuksen laatua.

Koulutuksen arvioinneista vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Myös koulutuksen järjestäjällä on velvoite arvioida ja osallistua toimintansa arviointiin.

Aluehallintovirastojen tehtäviin kuuluu mm. opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus, osaamisen kehittäminen (Osaava-ohjelma) sekä peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset seuraavat työelämän ja koulutuksen kohtaantoa, vastaavat lyhyen aikavälin alueellisesta ennakoinnista ja osallistuvat maakuntien liittojen vetovastuulla olevaan alueelliseen keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointiin. Lisäksi keskukset hoitavat toimialan ESR-tehtäviä.

Koulutustoimikunnat seuraavat, arvioivat ja ennakoivat koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä ja tekevät aloitteita koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi.

Lisäksi kansainvälisiä vertailuja (esim. PISA) tekee mm. OECD ja IEA. 

PISA ja Suomi

PISA ja Suomi

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

PISA-tutkimus ja sen tulokset

Lisätietoja

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Puhelin:0295330140   Sähköpostiosoite:


Aki Tornberg, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Puhelin:0295330316   Sähköpostiosoite: