Tekijänoikeuden lainsäädäntö ja sopimukset

Tekijänoikeuksia säädellään kansallisella lainsäädännöllä, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla sekä kansainvälisillä sopimuksilla. Suomea velvoittavat sopimukset on saatettu voimaan erillisillä laeilla tai asetuksilla.

Tekijänoikeutta koskevia säädöksiä

Tekijänoikeuslaki (404/1961 ja siihen tehdyt muutokset)

Laissa säädetään mm. tekijänoikeuden kohteista ja sisällöstä, teosten käytöstä, jälleenmyyntikorvauksesta, tekijänoikeuden siirtymisestä, voimassaoloajasta, tekijänoikeuden lähioikeuksista sekä lain soveltamisesta.

Tekijänoikeusasetus (574/1995 ja siihen tehdyt muutokset)

Asetuksessa säädetään mm. tekijänoikeuslain säännösten soveltamisesta arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa, sekä tekijänoikeusneuvostosta.

Asetus tekijänoikeuslain soveltamisesta eräissä tapauksissa Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista peräisin oleviin suojan kohteisiin (575/1995)

Asetuksessa säädetään tekijänoikeuslain soveltamisesta mm. esityksiin, tallentamislaitteisiin ja lähetyksiin, jotka ovat peräisin Euroopan talousalueen valtioista.

Rikoslain (39/1889) 49 luku

Rikoslaissa säädetään tekijänoikeusrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämisrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämiskeinorikoksesta ja oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta.

Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa (344/2000)

Laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaamiseen.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
Lain 22 luvussa säädetään tekijänoikeutta tai lähioikeutta koskevan aineiston saannin estämisessä noudatettavasta ilmoitusmenettelystä.

Laki orpoteosten käyttämisestä (764/2013)
Laissa säädetään sellaisten teosten käyttämisestä, joiden kaikkia tekijöitä ei tiedetä tai tunnisteta taikka voida tavoittaa.

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (1494/2016)

Lain tavoitteena on turvata tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeus, edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta ja varmistaa, että tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien yhteishallinnoinnissa toimitaan vastuullisesti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi suhteessa oikeudenhaltijoihin ja käyttäjiin.

Lisätietoja

Perttu Virtanen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330505   Sähköpostiosoite: