Liikuntatiede- ja tutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita sekä liikunnan toimialaan liittyvää tutkimus- ja selvitystoimintaa. Osana liikuntapolitiikan tiedolla johtamisen toimintatapoja ministeriö avustaa myös liikuntapoliittista päätöksentekoa palvelevia tutkimus- ja selvityshankkeita. Lisäksi ministeriö tukee liikuntatieteellisten yhteisöjen toimintaa.

Ministeriö rahoittaa liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen perustuvien tutkimusteemojen mukaisesti. Liikuntatieteellisen tutkimuksen tavoitteet linjataan Liikuntatutkimuksen Suunta -asiakirjoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä liikuntatieteellisissä asioissa toimii valtion liikuntaneuvoston tutkimus-, ennakointi ja arviointijaosto.

Teemat ovat:

  • Fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen
  • Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus
  • Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisääminen
  • Huippu-urheilun tuloksellisuus ja vastuullisuus

Liikuntatieteelliset yhteisöt ja tutkimuslaitokset

Ministeriö käy säännöllisin väliajoin tavoitekeskustelut liikuntatieteen yhteisöjen, liikuntalääketieteellisten yhteisöjen sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Alan tutkimusta tehdään yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja useissa tutkimuslaitoksissa.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES tuottaa tietoa lasten, nuorten ja nuorten keski-ikäisten liikunnan edistämisen tueksi. Erityisesti kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat.

UKK-instituutti on sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalla toimiva tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on terveiden elintapojen, erityisesti liikunnan edistämisen tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta.

Huippu-urheilun instituutti KIHU keskittyy kilpa- ja huippu-urheilua tukevaan monitieteiseen tutkimukseen sekä soveltavaan palvelutoimintaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen.

Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) tuottaa ja välittää tieteeseen perustuvia sisältöjä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja eri kohderyhmille.

Lisätietoja

Samuli Rasila, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330057   Sähköpostiosoite: