Digitalisaatio kasvatuksessa ja koulutuksessa   

Digitaalinen osaaminen on Suomelle kriittinen menestystekijä, ja siksi osaaminen halutaan varmistaa. Tavoitteena on, että digitalisaatio tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaaseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Myös opettajien ajantasaisten digitaitojen ja pedagogisen osaamisen varmistaminen on tärkeää. 

Digitaaliset taidot ovat uusi kansalaistaito. Digitaitoja rakennetaan osaamista vahvistamalla, koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä ja tukemalla jatkuvaa oppimista. Riittävät digitaidot ovat edellytys paitsi työllistymiselle myös sosiaaliselle ja yhteiskunnalliselle osallisuudelle. 

Tavoitteeksi on asetettu että 

  1. Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa jokaisella on valmiudet digimaailmassa toimimiseen ja keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat korkealla tasolla. 
  2. Digitaaliset perustaidot ovat maailman huippua ja ne vievät eteenpäin kestävää yhteiskunnallista kehitystä. 
  3. Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. Suomi on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen ja investointien keskuksia sekä houkutteleva maa kansainvälisille digiosaajille. 

Digitaalisen osaamisen tavoitteet ja perusta  

Digitaalisen osaamisen määrittelyillä tuetaan Varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteiden paikallista toimeenpanoa.  

Kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät digitaalisen osaamisen kuvaukset muodostavat kansallisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen. Tarkoituksena on, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät päivittävät opetussuunnitelmansa ja digitaaliset linjauksensa vastaamaan kansallista digitaalisen osaamisen viitekehystä. Vapaan sivistystyön digitalisaation tavoitetila laaditaan vuonna 2024. 

Yhteiset palvelut ja niiden kehittäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on käytössä useita yhteisiä kasvatuksen ja koulutuksen digitaalisia palveluita. Näitä ovat esimerkiksi koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalinnan palvelut, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen tietovarannot, oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu sekä opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu.  

Lisäksi käytössä on opetussuunnitelmien ja tutkintojen ja koulutusten ePerusteet, opetushallinnon yhteinen tilastopalvelu ja keskitetty kirjautumisratkaisu koulutustoimijoille.  

Koulutukseen ja opiskeluun liittyviä yhteisiä digitaalisia palveluita ovat mm.:   

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa digitalisaatiota yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Digitalisaation edistämiseksi tehdään paljon myös verkostotyötä. 

Myös korkeakoulut hyödyntävät digitalisaation mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että korkeakoulut nostavat koulutuksen laatua uudistamalla koulutussisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista sekä lisäämällä yhteistyötä. Tiedelaitokset puolestaan tukevat tutkimustoiminnan edellytyksiä.   

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkeakoulutuksen digitalisaatiota strategisen ohjauksen, hankkeiden ja rahoitusohjelmien kautta. Lisäksi ministeriön lakisääteisenä tehtävänä on toimia korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii korkeakoulujen tarpeisiin mm. laskennan ja datanhallinnan palveluita CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ltä. 

 Korkeakoulutuksen digitalisaatioon liittyviä keskeisiä strategioita ja hankkeita ovat:  

Tietovarannot  

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietovarannot palvelevat koulutusjärjestelmän ohjausta ja koulutuspoliittista päätöksentekoa. Digitaalisen toimintaympäristön yhteentoimivuus varmistetaan yhteisillä periaatteilla ja suosituksilla.   

Keskeisiä kasvatuksen ja koulutuksen tieto- ja tilastopalveluja ovat mm.    

Lisätietoja hankkeista ja palveluista

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutustietojen hyödyntämisen sujuvoittaminen
Kasvatuksen ja opetuksen järjestäjät käsittelevät erilaista tietoa, jonka ensisijainen käsittelyperuste on kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisvelvoite. Selvitystyöllä tunnistetaan tietojen keräämisen ja hyödyntämisen käytäntöihin sekä lainsäädäntöön ja sen tulkintaan liittyviä haasteita ja haetaan ratkaisuja tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi.  

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma ja palvelukokonaisuus
Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet halutaan saada kaikkien ulottuville helposti. Tiedon ja sopivien palvelujen löytämiseksi kehitetään sähköisiä palveluja. Palvelukokonaisuus yhdistää koulutustarjonnan, ohjauspalvelut ja tietoa työmarkkinoista. 

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden päätavoitteena on rakentaa yksilön eri elämänvaiheet ja -tilanteet huomioiva palvelu tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.  

Digivisio 2030
Korkeakoulujen yhteisessä Digivisio 2030 -hankkeen ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja mahdollisuudet oppia ja kerryttää osaamista. 

Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittäminen
Tavoitteena on tehdä ratkaisuesitys identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksessa ja koulutuksessa, määritellä toteuttamiseen tarvittavat toimet sekä osallistua muuhun identiteetinhallinnan kehittämiseen julkishallinnossa. 

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehys
Viitekehystyössä määritellään kehittämistä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä.

Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto
Kuntaverkostojen, valtion, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden yhteisen verkoston tavoitteena on edistää digitalisaatiota. 

DigiOTA-hanke
Kehittämishankkeessa toteutetaan oppimistulosten arviointeja tukeva digitaalinen järjestelmä. Digitaalinen palvelu otetaan käyttöön vuoden 2025 alusta ja se korvaa aiemman KODA-palvelun.  

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen (Digiosaava.fi)
Hankkeessa luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden.

Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen (KARKKI-hanke)
Hankkeen tavoitteena on määrittää ja tuottaa kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

Oppimisanalytiikka ammatillisessa koulutuksessa (OA-hanke)
Hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämismahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksessä huomioidaan aikaisempien oppimisanalytiikkahankkeiden tulokset ja vastaavat tuotokset muilta koulutusasteilta. 

Tietojohtamisen kehittäminen -hanke (Tieto-osaava)
Tietojohtamisen kehittäminen -hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviontiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston kautta. Lisäksi parannetaan tietotarpeiden tunnistamista koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen rahoittajan välillä.