YK ja Unesco

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu YK-toimintaan ja sitä koskevien asioiden valmisteluun osana valtioneuvostoa, kiinteässä yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta merkittäviä YK:n erityis- ja alajärjestöjä ovat mm. kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. Myös YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC (Economic and Social Council), naisten asemaa käsittelevä toimikunta CSW (Committee on the Social Status on Women) ja ihmisoikeusneuvosto käsittelevät opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyviä asioita.

Unesco on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. Unesco toimii maailmanlaajuisena koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän alan "idealaboratoriona" ja kansainvälisen yhteistyön katalysaattorina. Järjestö tekee normatiivista työtä ja tukee jäsenmaita teknisellä avunannolla, politiikkaneuvonannolla ja erilaisilla kansainvälisillä ja alueellisilla ohjelmilla. Unescossa on lisäksi laajaa julkaisu- ja tilastointitoimintaa.

Suomi Unescossa

Suomen Unesco-politiikan toimeenpanosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja muiden ministeriöiden sekä Suomen pysyvän Unesco- ja OECD-edustuston kanssa.

Suomen tavoitteina Unescossa on muun muassa vahvistaa Unescon asemaa osana kansainvälistä monenkeskistä järjestelmää sekä tukea järjestön keskittymistä kysymyksiin, joissa se tuottaa lisäarvoa suhteessa muihin kansainvälisiin toimijoihin. Tärkeänä tavoitteena on tukea Unescon reformia osana laajempaa YK:n reformia ja vahvistaa järjestön kykyä toimia tehokkaasti globalisaation hallinnassa. Suomi toteuttaa aktiivisesti Unescon sopimusten, suositusten ja julistusten toimeenpanoa, joihin se on sitoutunut. Lisäksi edistetään Suomen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä Unescossa sekä Unescon näkyvyyttä Suomessa.

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n toteuttaminen ohjaa merkittävällä tavalla koko YK-järjestelmän toimintaa. Suomi tukee Unescon työtä Agendan tehokkaaksi toteuttamiseksi.  

Suomi on edustettuna seuraavissa Unescon hallitustenvälisissä elimissä, komiteoissa ja hallituksissa:

  • Vuoden 1954 sopimuksen mukainen komitea kulttuuriomaisuuden suojelusta aseellisten selkkausten sattuessa
  • Hallitustenvälinen bioetiikkakomitea
  • Kansainvälinen tiedonvälityksen kehitysohjelma
  • Unescon tilastoinstituutin hallitus

Lisäksi Suomi osallistuu aktiivisesti mm. valtamerikomission IOC:n (Intergovernmental Oceanographic Commission) työryhmiin ja kokouksiin. Suomi oli Unescon hallintoneuvoston jäsen 2017-2021.