YK ja Unesco

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu YK-toimintaan ja sitä koskevien asioiden valmisteluun osana valtioneuvostoa, kiinteässä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta merkittäviä YK:n erityis- ja alajärjestöjä ovat mm. kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. Myös YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC (Economic and Social Council), naisten asemaa käsittelevä toimikunta CSW (Committee on the Social Status on Women) ja ihmisoikeusneuvosto käsittelevät opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyviä asioita.

Unesco on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö, jonka ydintehtävänä on koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän kautta ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta sekä edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista. Unescon toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista. Järjestö tekee normatiivista työtä ja tukee jäsenmaita teknisellä avunannolla, politiikkaneuvonannolla ja erilaisilla kansainvälisillä ja alueellisilla ohjelmilla. Unescossa on lisäksi laajaa julkaisu- ja tilastointitoimintaa.

Suomi Unescossa

Suomen Unesco-politiikan toimeenpanosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja muiden ministeriöiden sekä Suomen pysyvän OECD- ja Unesco-edustuston kanssa.

Suomen tavoitteina Unescossa on muun muassa vahvistaa Unescon asemaa osana kansainvälistä monenkeskistä järjestelmää sekä tukea järjestön keskittymistä kysymyksiin, joissa se tuottaa lisäarvoa suhteessa muihin kansainvälisiin toimijoihin. Suomi korostaa erityisesti koulutuksen, avoimen tieteen, monimuotoisen kulttuurin sekä sananvapauden ja riippumattoman tiedonvälityksen merkitystä demokratiakehityksessä sekä konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa. Suomi tukee ihmisoikeusperustaisuuden, kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvien näkökohtien sisällyttämistä Unescon kaikkeen ohjelmatoimintaan. Suomi toteuttaa aktiivisesti Unescon sopimusten, suositusten ja julistusten toimeenpanoa, joihin se on sitoutunut. Lisäksi edistetään Suomen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä Unescossa sekä Unescon näkyvyyttä Suomessa.

Suomi on edustettuna seuraavissa Unescon toimielimissä:

  • Haagin sopimuksen (1954) II pöytäkirjan (1999) mukainen komitea kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisten selkkausten sattuessa 
  • Hallitustenvälinen bioetiikkakomitea (IGBC)
  • Hallitustenvälinen liikunta- ja urheilukomitea (CIGEPS)
  • Unescon tilastoinstituutin (UIS) hallitus

Lisäksi Suomi osallistuu aktiivisesti muiden Unescon alaisten sopimusten ja toimielinten seurantaan, mm. valtamerikomission IOC:n (Intergovernmental Oceanographic Commission) työryhmiin ja kokouksiin.