Valmiusasiat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen siitä, miten yhteiskunnan toiminnot turvataan kaikissa olosuhteissa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan vastuut ja tehtävät on määritelty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen toimialan varautuminen perustuu valmiuslakiin ja valtioneuvoston vahvistamaan yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan.

Valmiuslain perusteella valtion viranomaisten tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Valmiuslaissa määritellään viranomaisten lisätoimivaltuudet, joita voidaan ottaa käyttöön laissa määritetyissä poikkeusoloissa viranomaisten normaalien toimivaltuuksien ollessa riittämättömät. Valmiuslain lisätoimivaltuuksien käyttöönottaminen edellyttää, että valtioneuvosto on yhdessä tasavallan presidentin kanssa todennut maassa vallitsevan poikkeusolot.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, joka on valtioneuvoston periaatepäätös, määritetään kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli sekä yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja eri hallinnonalojen vastuut niiden turvaamiseksi. 

Yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala vastaa erityisesti henkisen kriisinkestävyyden ylläpidosta ja vahvistamisesta.

Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan kansakunnan kykyä kestää erilaisten turvallisuustilanteiden aiheuttamat henkiset paineet ja kykyä selviytyä niiden vaikutuksilta. Henkisen kriisinkestävyyden luominen ja ylläpitäminen on eri hallinnonalat läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä työtä.

Turvallisuusstrategian mukaisia opetus- ja kulttuuriministeriön strategisia tehtäviä ovat:

  • koulutus- ja tutkimusjärjestelmän ylläpitäminen
  • osaamisen ylläpitäminen
  • kulttuuripalvelujen ylläpitäminen ja kulttuuriomaisuuden suojelu
  • hengellisen toiminnan edellytysten turvaaminen
  • nuorisotyön ja -toiminnan sekä liikunnan kansalaistoiminnan ylläpitäminen

Kuntien ja korkeakoulujen varautuminen

Kunnat toimivat pääasiallisina varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjinä. Kuntien opetus- ja muun sivistystoimen valmiussuunnittelu on tärkeää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa turvallisuustilanteissa.

Kunnan opetus-/sivistystoimi laatii valmiussuunnitelman, jossa selvitetään mm. häiriötilanteiden ja poikkeusolojen vaikutukset tehtäviin ja toimintaan, toiminnan jatkuvuuden turvaamisen toimenpiteet ja toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömästä hoitamisesta myös poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa sekä laatia valmiussuunnitelmat. Varautumisvelvollisuus seuraa yliopistolaista ja ammattikorkeakoululaista.

Lisätiedot

Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Hallintoyksikkö Puhelin:0295330121   Sähköpostiosoite: