Eurostudent-tutkimukset ja -analyysit

Eurostudent-tutkimuksissa selvitetään nuorten korkeakoulutukseen hakeutumista, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään osana korkeakoulutuksen kehittämistä ja päätöksenteon tukena Suomessa.

Kahdeksas Eurostudent-tutkimus toteutettiin Suomessa keväällä 2022 ensisijaisesti internet-kyselynä otokseen valikoituneille noin 25 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta ja käsittelystä vastasi Tilastokeskus. Tiedonkeruun pohjalta laadittavat raportit ja tutkimusartikkelit valmistuivat syksyllä 2023.

Eurostudent VIII -tutkimuksessa kartoitettiin opintojen sujumiseen, elämäntilanteeseen sekä opiskelijoiden työssäkäynnin ja työllistymisodotuksiin liittyviä teemojen ohella ulkomaisten opiskelijoiden asettumista Suomeen. Myös opintojen digitalisaatiota ja koronapandemian vaikutuksia selvitettiin. Tutkimus toteutettiin 25 Euroopan maassa samanaikaisesti.

Tutkimusartikkelit muodostavat kokonaisuuden, joka tuottaa tietoa suomalaisten ja kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden taustoista, kokemuksista ja yhteiskunnallisesta asemasta sekä kansainvälisestä liikkuvuudesta. Niiden tarjoamaa tutkimustietoa hyödynnetään muun muassa opiskelijavaihdon, opiskelijavalintojen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen käytäntöjen kehittämisessä.

Aikaisempien Eurostudent-hankkeiden aineistoja on saatavissa tutkimuskäyttöön Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD)

Suomi on osallistumassa kansainväliseen Eurostudent 9 -tutkimushankkeeseen, joka käynnistyy syksyllä 2024.

Lisätietoja

Tuomas Parkkari, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330244   Sähköpostiosoite:


Kaisu-Maria Piiroinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  Puhelin:0295330359   Sähköpostiosoite: