Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen -teksti ja rattaita joita kädet sovittelevat yhteen.Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa.  

On ennakoitu, että Suomessa jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Erityisenä haasteena on, kuinka koulutukseen hakeutuisivat myös sitä eniten tarvitsevat. Osaavan työvoiman saatavuus haittaa monia aloja ja yrityksiä.

Uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä joustavuutta sekä ihmisille mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana.

Osaajapulaan vastaaminen ja jatkuva oppiminen

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa osaajapulaan pyritään vastaamaan mm. jatkuvaa oppimista kehittämällä ja hyödyntämällä paremmin jo olemassa olevaa osaamista. Hallitus lisää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä kasvatusaloille. 

Aikuisten tutkintokoulutusta suunnataan koulutustasoa nostavaan tai työmarkkina-asemaa parantavaan koulutukseen. Rahoituksella kannustetaan tarjoamaan ja suorittamaan tutkintoja pienempiä opintokokonaisuuksia. Niitä suunnitellaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jotta osaaminen vastaa tarpeisiin. Maahanmuuttajien kieltenopetusta uudistetaan niin, että se yhdistyy paremmin työmarkkinoille tai jatko-opintoihin valmistavaan koulutukseen.

Yhteiskunnassa jo olemassa olevaa käyttämätöntä osaamista hyödynnetään paljon nykyistä paremmin. Muun muassa piilotyöttömien, osatyökykyisten ja vammaisten ihmisten osallisuutta ja osaamista vahvistetaan.

Työvoimapalveluiden toimintaa uudistetaan ja yhteistyötä lisätään. Mahdollisuuksia hyödyntää tietoa toiminnan vaikuttavuuden sekä työnhakijoiden palvelunohjauksen tehostamiseksi laajennetaan.

Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus

Jatkuvan oppimisen uudistuksen parlamentaarinen ryhmä linjasi loppuvuodesta 2020 vision ja tavoitteet vuoteen 2030 sekä 27 toimenpidettä tavoitteisiin pääsemiseksi. Uudistuksessa tarkastellaan erityisesti työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamista. Toimeenpano jatkuu useamman hallituskauden ajan.

Visiona ja tavoitteina on, että

Jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana.

  • Jokaisella on mahdollisuus uudistaa osaamistaan ennakoivasti, jotta työssä kehittyminen, työllistyminen uusiin tehtäviin ja uralla eteneminen olisi mahdollista.
  • Osallistumisen tasa-arvo lisääntyy.

Kaikilla on työllistymisen ja merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen

  • Osaamistaso nousee.
  • Työllisyysaste nousee.
  • Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 25–64-vuotiaiden määrä ja osuus kasvaa ja perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien 25–64-vuotiaiden määrä ja osuus vähenee.

Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista

  • Osaava työvoima tukee kestävää kasvua, innovaatioita, kilpailukykyä ja sitä kautta hyvinvointia.
  • Työnantajilla on osaavaa työvoimaa. 
  • Työyhteisöt tukevat uuden oppimista.

Jatkuvan oppimisen uudistus osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Jatkuvan oppimisen uudistusta vahvistetaan osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Jatkuvan oppimisen uudistukseen on varattu ohjelmasta 66 miljoonaa euroa. Korkeakoulujen digivisioon kohdennetaan lisäksi 10 miljoonaa euroa. 

Kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä, jolla vauhditetaan toipumista koronakriisistä. Jatkuvan oppimisen uudistuksen eri toimet parantavat työllisyyttä ja kestävää kasvua tuomalla rakennemuutoksen edellyttämää uutta osaamista ja ennalta ehkäisemällä työttömyyttä. 

Tarkoituksena on uudistaa työikäisten osaamispalveluja, kehittää ennakointia sekä kohdentaa koulutusta ja ohjausta erityisesti rakennemuutosaloille ja koulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Ohjaukseen ja osaamiskartoituksiin luodaan malleja, joilla ehkäistään työttömyyttä ja työvoiman ulkopuolelle jäämistä sekä parannetaan koulutuspanostusten vaikuttavuutta. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmassa kehitetään sähköisiä palveluja sekä korkeakoulutuksen digitalisaatiota ja joustavaan oppimisen mahdollisuuksia. 

Miten jatkuvan oppimisen uudistusta toteutetaan?

Jatkuvan oppimisen uudistuksen toteutus etenee erilaisten selvitysten, rahoitushakujen ja lainsäädäntöhankkeiden kautta. Toteutus vie useita vuosia (2021-2024).

 

 

Lisätietoja