Kirjastojen rahoitus

Kunnat vastaavat yleisten kirjastopalvelujen järjestämisestä. Kunnat ja valtio rahoittavat yleisten kirjastojen palvelut yhdessä.

 

Valtion rahoitus perustuu kunnille maksettaviin valtionosuuksiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja hankkeisiin sekä ostotukea vähälevikkisen kirjallisuuden hankkimiseen.

Ministeriö ohjaa tieteellisiin kirjastoihin kuuluvan, valtakunnallisia tehtäviä hoitavan Kansalliskirjaston toimintaa ja sen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä erikoiskirjastojen rahoituksesta päättää se organisaatio, johon ne kuuluvat.  

Yleiset kirjastot

Kunnat saavat kirjastopalveluiden järjestämiseen valtionosuusrahoitusta, jolla katetaan osa kirjastotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata julkisten palvelujen saatavuutta ja tasata kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämiskustannuksissa. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleisten kirjastojen valtakunnallisen kehittämistehtävän ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen, yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ministeriö asettaa aluehallintovirastoille määrärahan myönnettäväksi yleisten kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa vuosittain yleisille kirjastoille vähälevikkisen laatukirjallisuuden kirjahankintoihin tukea. Ostotukeen ovat oikeutettuja kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Tukea myönnetään kunnille niiden asukasmäärän mukaan. Ostotuen tarkoituksena on edistää vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta. Lisäksi tuen avulla yleiset kirjastot voivat kasvattaa ja monipuolistaa kokoelmiaan sekä laajentaa tarjontaa lukijoille.

Ostotuen kuntakohtainen määräraha vaihtelee noin 1 800 ja 12 400 euron välillä ja se määräytyy kunnan asukasluvun perusteella. Määrärahalla kirjastot voivat hankkia kirjallisuutta kokoelmiinsa noin 500-600 nimikettä sisältävästä teosluettelosta, johon sisältyy lasten ja aikuisten kauno-, tieto- ja selkokielistä kirjallisuutta, joka on julkaistu Suomessa. Kirjatilausten vastaanottamisesta ja kirjojen välittämisestä kirjastoihin vastaa vuoden 2021 loppuun saakka Suomen Kirjastopalvelu Oy. Ministeriö kilpailuttaa palveluntuottajan neljän vuoden välein.

Ostotuen teosluetteloon valittavista kirjoista päättää vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistämiskeskus), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Selkokeskuksen antamien ehdotusten pohjalta.

Vähälevikkisten kulttuurilehtien tilaustuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa yleisten kirjastojen käyttöön vuosittain määrärahan, jolla kirjastot voivat tilata painettuja vähälevikkisiä kulttuurilehtiä. Vuosittain päätettyyn kulttuurilehtiluetteloon sisältyvät ne lehdet, joiden julkaisemiseen Taiteen edistämiskeskus myöntää valtionavustusta tai joiden julkaisijalle opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää toiminta-avustusta.

Kulttuurilehtien tilaustukeen ovat oikeutettuja kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Tukea myönnetään kunnille niiden asukasmäärän mukaan.

Tieteelliset kirjastot ja muut kirjastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy ohjauksessaan olevien Varastokirjaston ja Näkövammaisten kirjasto Celian kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteista ja resursseista.

Kansalliskirjaston kanssa opetus- ja kulttuuriministeriö käy Helsingin yliopiston neuvotteluun liittyvän erillisneuvottelun neljän vuoden välein. Kirjaston rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa.  Tieteellisen kirjastoverkon keskitettyjä palveluja ylläpidetään ensisijaisesti Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston rahoituksella.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen rahoituksesta päättää kyseinen organisaatio. Muiden kirjastojen toiminnasta päättää se organisaatio, johon ne kuuluvat.

Lisätietoja

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344  


Anne Luoto-Halvari, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330200