Keskeisiä digitalisaatiohankkeita ja -palveluita

Sivulle on koottu keskeisiä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietovarantoja, palveluja ja kehittämishankkeita, jotka liittyvät digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutustietojen hyödyntämisen sujuvoittaminen
Kasvatuksen ja opetuksen järjestäjät käsittelevät erilaista tietoa, jonka ensisijainen käsittelyperuste on kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisvelvoite. Selvitystyöllä tunnistetaan tietojen keräämisen ja hyödyntämisen käytäntöihin sekä lainsäädäntöön ja sen tulkintaan liittyviä haasteita ja haetaan ratkaisuja tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi.  

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma ja palvelukokonaisuus
Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet halutaan saada kaikkien ulottuville helposti. Tiedon ja sopivien palvelujen löytämiseksi kehitetään sähköisiä palveluja. Palvelukokonaisuus yhdistää koulutustarjonnan, ohjauspalvelut ja tietoa työmarkkinoista. 

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden päätavoitteena on rakentaa yksilön eri elämänvaiheet ja -tilanteet huomioiva palvelu tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.  

Digivisio 2030
Korkeakoulujen yhteisessä Digivisio 2030 -hankkeen ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja mahdollisuudet oppia ja kerryttää osaamista. 

Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittäminen
Tavoitteena on tehdä ratkaisuesitys identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksessa ja koulutuksessa, määritellä toteuttamiseen tarvittavat toimet sekä osallistua muuhun identiteetinhallinnan kehittämiseen julkishallinnossa. 

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehys
Viitekehystyössä määritellään kehittämistä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä.

Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto
Kuntaverkostojen, valtion, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden yhteisen verkoston tavoitteena on edistää digitalisaatiota. 

DigiOTA-hanke
Kehittämishankkeessa toteutetaan oppimistulosten arviointeja tukeva digitaalinen järjestelmä. Digitaalinen palvelu otetaan käyttöön vuoden 2025 alusta ja se korvaa aiemman KODA-palvelun.  

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen (Digiosaava.fi)
Hankkeessa luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden.

Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen (KARKKI-hanke)
Hankkeen tavoitteena on määrittää ja tuottaa kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

Oppimisanalytiikka ammatillisessa koulutuksessa (OA-hanke)
Hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämismahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksessä huomioidaan aikaisempien oppimisanalytiikkahankkeiden tulokset ja vastaavat tuotokset muilta koulutusasteilta. 

Tietojohtamisen kehittäminen -hanke (Tieto-osaava)
Tietojohtamisen kehittäminen -hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviontiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston kautta. Lisäksi parannetaan tietotarpeiden tunnistamista koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen rahoittajan välillä. 

Tiede ja tutkimus

Tiede ja tutkimus -tutkimustietovarannon tavoite on tukea tieteen avoimuutta ja madaltaa esteitä olemassa olevan tutkimustiedon löytämiseksi ja hyödyntämiseksi. Tutkimustietovaranto kokoaa tutkimusta kuvailevan tiedon ja tutkimuksen tekijät ja jakaa tietoa tutkimustoimijoiden ja muiden tutkimustiedon hyödyntäjien käyttöön.

Korkeakoulutusta koskevia tilastotietoja on saatavissa mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen ja Suomen Akatemian palveluista sekä kansainvälisistä lähteistä. 

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipuseen kerätään tietoa mm. väestön koulutusrakenteesta. Tutkijakoulutettujen urien seuraaminen on tärkeää tohtorikoulutuksen määrällisen ennakoinnin ja sisältöjen kehittämisen kannalta. 

Kulttuuri

Liikunta

Monipuoliset digitaaliset työkalut ja palvelut tukevat niin liikkumista, liikunnan harrastamista ja huippu-urheilua kuin liikunta-alan toimintaedellytyksiä sekä tiedolla johtamista.

LIPAS on valtakunnallinen paikkatietokanta liikuntapaikoista, ulkoilureiteistä ja virkistysalueista. Tietokantaan kerätään tiedot julkisista, erityisesti kuntien omistamista liikuntapaikoista. Tietokannasta löytyy myös yksityisten yritysten ja yhdistysten hallinnoimia paikkoja. (ylläpitäjä: Jyväskylän yliopisto) 

Aviavustukset.fi sivustolle on koottu tiedot aluehallintovirastojen liikunta-avustuksista ja niiden vaikuttavuudesta. (ylläpitäjä: aluehallintovirastot)  

Seuratietokanta kokoaa tietoa seuratoiminnasta. Seuratietokantaan on sisällytetty jäsenseurat lajiliitoista, jotka saivat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta sekä tiedot seuratoiminnan kehittämistuen saajista (ylläpitäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes)

Kunta-Virveli kokoaa liikunnan edistämisen tunnuslukuja kunnista hyödynnettäväksi päätöksenteossa. (ylläpitäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes) 

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on maksuton työkalu Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. (ylläpitäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes) 

Nykytilan arviointi kouluille on pedagoginen työkalu koulun liikunnallisen toimintakulttuurin suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. (ylläpitäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes) 

Nykytilan arviointi oppilaitoksille on työkalu Liikkuva opiskelu -toiminnassa mukana oleville oppilaitoksille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. (ylläpitäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes) 

Liikuntaindikaattorit.fi kokoaa ja visualisoi lasten ja nuorten liikuntaan ja liikkumiseen liittyvää kuntakohtaista tutkimustietoa eri tutkimuksista, mm. kuntakohtaiset Move!-mittaustulokset. (ylläpitäjä: opetus- ja kulttuuriministeriö/Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes) 

Verkkokysely liikkumisesta lapsille ja nuorille antaa palautetta liikkumistottumuksista ja tarjoaa vinkkejä monipuoliseen liikkumiseen. (ylläpitäjä: UKK-instituutti) 

Suomisport on liikunnan ja urheilun digipalvelu, jonka käyttäjiä ovat liikkujat, urheiluseurat ja lajiliitot. Palvelu on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsenpalvelu sen jäsenliitoille ja liittojen alaisille seuroille. (ylläpitäjä: Suomen Olympiakomitea) 

Liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden seurantatietokantaan on koottu tietoa paikallisten liikunnan kehittämisavustusten jakautumisesta sekä hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. (ylläpitäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes) 

Retkikartta.fi -verkkopalvelu sisältää valtion ja kuntien luontoretkikohteet, reitit sekä retkeilijää varten tehdyt rakenteet kuten tulentekopaikat, laavut ja autiotuvat. Kartasta löytyy myös kalastus- ja metsästysalueet. (ylläpitäjä: Metsähallitus) 

Luontoon.fi -palveluun on koottu tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista. Sivuston rinnalle julkaistaan mobiilisovellus. (ylläpitäjä: Metsähallitus) 

Nuoret

Digitalisaatio haastaa tekemään nuorisotyötä uudenlaisin välinein, sisällöin ja uudenlaisissa toimintaympäristöissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää ja tukee nuorisoalan verkkopalvelujen ja tiedontuotannon systematisointia ja digitalisaatiota. 

Aviavustukset.fi sivustolle on koottu tiedot aluehallintovirastojen nuorisoalalle myöntämien valtionavustusten hakuprosesseista sekä jo myönnetyistä avustuksista ja niiden vaikuttavuudesta. Sivustolla on saatavissa myös visualisointi avustetuista hankkeista. (ylläpitäjä: aluehallintovirastot)  

Nuorisotilastot.fi kerää ja visualisoi tilastotietoa nuorista ja nuorisotyöstä. Tilastot, visualisoinnit ja raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä käytännön nuorisotyön ja päätöksenteon tueksi. Tilastotietoja päivitetään kunkin tietokannan osalta vuosittain, lisäksi julkaistaan pienempiä päivityksiä sekä uusia tietokantoja kuukausittain (ylläpitäjä: aluehallintovirastot) 

yhteysetsivaan.fi on valtakunnallisen etsivän nuorisotyön yhteydenottojärjestelmä, jonka avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista ja sujuvaa. (ylläpitäjä: aluehallintovirastot) 

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken tehtävänä on lisätä nuorisoalan kasvatuksellista osaamista digitalisaatioon liittyen sekä tukea nuorisoalaa kehittämään palveluja ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. (ylläpitäjä: Verke) 

nuodo.fi Kunnallisen nuorisotyön maksuton tiedontuotantojärjestelmä, jonka avulla kunnallista nuorisotyötä kyetään kuvaamaan monipuolisemmin ja hyödyntämään tietoa päätöksenteossa.  (ylläpitäjä: Kuntaliitto) 

Järjestin - nuorisoalan järjestöjen maksuton tiedontuotannon työkalu tukee nuorisoalan järjestöjen tiedontuotannon tarpeita ja helpottaa tiedonkeruuta ja -hallintaa. Sivu avataan syksyllä 2023 (ylläpitäjä: Humak & osaamiskeskus Kentauri). 

Nuoperi nuorisotyön tallentaja on kerännyt ja tallentanut suomalaiseen nuorisotyöhön liittyvää muistitietoa ja aineistoa vuodesta 2002 lähtien (ylläpitäjä Nuoperi) 

Digiraati-verkkopalvelu tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Digiraadissa osallistujat keskustelevat ennalta sovitusta aiheesta 2–3 viikon ajan, ja tavoitteena on muodostaa loppulausuma, joka välitetään päättäjille ja julkaistaan palvelussa. Raateja voivat järjestää esimerkiksi ministeriöt, kunnat, hyvinvointialueet, muut viranomaiset tai kansalaisjärjestöt. (ylläpitäjä: oikeusministeriö)