Suomen LUMA-strategia 2030

Luonnontieteiden ja matematiikan sekä tekniikan ja teknologian alojen laajalla strategialla halutaan varmistaa, että suomalainen LUMA-osaaminen edistää hyvinvointia sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. LUMA-osaaminen vahvistuu vain tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja sektoreiden kesken.

LUMA-strategia 2030 on tiivis esitys LUMA-osaamisesta ja -toiminnasta sekä haasteista, joita niihin kansallisesti liittyy. Strategia julkaistiin vuonna 2021. Strategian toimeenpano jatkuu vuonna 2023 pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa olevan kirjauksen vahvistamana.

Strategia määrittää kansalliset päätavoitteet ja piirtää vision, jossa sekä yksilö että yhteiskunta hyötyvät LUMA-taitojen ja -osaamisen kasvamisesta hyvinvoinnin lisääntymisenä ja kestävänä kehityksenä.

Luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan osaaminen luo pohjan suomalaisen yhteiskunnan menestykselle.

Strategian tavoitteet

  • Sujuva arki, toimiva yhteiskunta. Suomalaisten arki sujuu, hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan ylläpitää ja Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa, kun pystymme nostamaan osaamistasoa ja parantamaan työvoiman saatavuutta.
  • LUMA-osaaminen läpäisee yhteiskunnan toiminnot. Strategiaa seuraaviksi toimenpiteiksi tulee tunnistaa LUMA-osaamistason nostaminen opetuksessa ja työelämässä, LUMA-ammattilaisten ja LUMA-osaajien työvoimatarjonnan kasvattaminen, työnantajien LUMA-osaamistarpeeseen vastaaminen sekä yksilöiden ja yhteisöjen LUMA-kyvykkyyksien parantaminen.
  • Varhaiskasvatus ja opetus eri asteilla on laadukasta. LUMA-kasvatuksen ja opetuksen kehittäminen edellyttää opetusmenetelmiin panostamista, esimerkkeinä oppilaskohtaisemmat mallit sekä ilmiö- ja teemaperusteiset mallit, ja opettajien hyvää pedagogisten taitojen hallintaa sekä heidän omaa LUMA-osaamistaan.
  • LUMA-alojen opiskelu on kiinnostavaa. LUMA-alojen opiskelun ja niiltä potentiaalisen työuran valitsemisen edistämiseksi on tehtävä toimia.
  • Viestintä LUMA-osaamisesta ja sen tuomista mahdollisuuksista lisääntyy. Muita strategisia tavoitteita tulee tukea viestinnän keinoin.

LUMATE-toimenpidesuunnitelma

LUMA-strategiaa täydennettiin syksyllä 2022 toimenpidesuunnitelmalla, joka on laadittu eri toimijoilta saatujen aloitteiden ja ehdotusten pohjalta. Suunnitelma sisältää konkreettiset toimenpiteet sekä niiden toteuttamisen aikataulun ja vastuutahot.

Samalla nostettiin käyttöön lyhenne LUMATE, joka nostaa luonnontieteiden ja matematiikan ohella esiin myös tekniikan ja teknologian.

Toimenpiteet on jaettu kolmeen ryhmään:

  1. opetuksen ja koulutuksen kehittämisen toimenpiteet
  2. seurannan, selvitysten ja yleisen kehittämisen toimenpiteet
  3. viestinnän ja kiinnostavuuden edistämisen toimenpiteet

Lisätietoja

Erja Heikkinen, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330101   Sähköpostiosoite:


Laura Taajamaa, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330317   Sähköpostiosoite:


Marjo Vesalainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) Puhelin:0295330352   Sähköpostiosoite: