Opintojen henkilökohtaistaminen

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan opintopolku on yksilöllinen ja joustava. Jokaiselle koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

HOKS:a laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan tavoitteet, urasuunnitelmat, aikaisempi osaaminen, edellytykset ja elämäntilanne. Ne vaikuttavat mm. siihen, mitä valinnaisia tutkinnon osia opiskelijan kannattaa tutkintoonsa sisällyttää, kuinka paljon opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee ja missä oppimisympäristöissä hänen kannattaa osaamista hankkia. Tavoitteena on suunnitella opiskelijan opintopolku niin, että kullakin opiskelijalla on mahdollisuus yltää omaan parhaaseensa.

Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä  tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen eli TUVA:n opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen tehdään myös ammatillista osaamista syventävän tai täydentävän koulutuksen opiskelijalle ja ammatilliseen tehtävään valmistavan koulutuksen opiskelijalle, jos koulutus perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.

Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Aiemman osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi.

Koulutuksen järjestäjä vastaa HOKS:n laatimisesta, hyväksymisestä ja päivittämisestä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä lakiin ammatillisesta koulutuksesta lisättiin uusi asetuksenantovaltuus, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista.

Perustutkinto-opiskelijan tarvitseman opetuksen ja ohjauksen määrä arvioidaan hyödyntäen arvioinnin lähtökohtana vähintään 12:ta tuntia opetusta ja ohjausta osaamispistettä kohti. Tuntimäärää käytetään opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnin lähtökohtana silloin, kun perustutkinto-opiskelijalla ei ole tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista. Tarvittava opetuksen ja ohjauksen määrä osaamispistettä kohti voi olla tosiasiassa myös 12:ta tuntia suurempi tai pienempi, jos se on opiskelijan oppimisvalmiuksien tai yksilöllisten valintojen perusteella perusteltua.

Yksittäisen opiskelijan tarvitseman opetuksen ja ohjauksen määrä arvioidaan ja kirjataan HOKS:iin sen laadinnan yhteydessä.

Kuva avautuu isompana uuteen ikkunaan

eHOKS

eHOKS on Opintopolussa oleva näkymä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tietoihin. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjien omissa opintohallintojärjestelmissä, josta valtakunnallisella tasolla tarvittavat tiedot (= eHOKS-tiedot) siirretään ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon rajapintojen kautta.

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisessa tietovarannossa olevat HOKS-tiedot ovat opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja vastuullisen työpaikkaohjaajan tai näytön arvioijan saatavilla digitaalisen eHOKS-palvelun kautta. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun opiskelija hankkii osaamista työelämässä, vaihtaa oppilaitosta tai palaa jatkamaan opintojaan keskeyttämisen jälkeen. Opiskelija voi hyödyntää henkilökohtaistamiseen liittyviä ja muita koulutustietoja eHOKS-palvelun kautta esimerkiksi työnhaussa.

Usein kysyttyä

Henkilökohtaistaminen

Osaamisen tunnustaminen

Näytöt ja arviointi

Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrän arviointi

Lisätietoja