Finska modellen

Förberedelse av den Finska modellen

OKM050:00/2019 Projekt

Syftet med den Suomen malli är att främja gratis hobbymöjligheter under skoldagen. En arbetsgrupp har inrättats för förberedelserna.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM050:00/2019

Ärendenummer OKM/52/040/2019 , VN/2099/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 25.11.2019 – 15.4.2020

Datum för tillsättande 25.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Barnen och de unga mår bra

Metod Alla barn och unga garanteras en möjlighet att ha en hobby

Mål och resultat

Työryhmä suunnittelee Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanoa: ”Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä."

Sammandrag

Syftet med den Suomen malli är att främja gratis hobbymöjligheter under skoldagen. En arbetsgrupp har inrättats för förberedelserna.

Utgångspunkter

Harrastuksilla on tärkeä asema myös lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa ja elämässä. Harrastamisen strategiassa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:7) on koottu yhteen neljä strategista painopistettä, jotka sisältävät eritasoisia toimenpiteitä harrastamisen edistämiseksi, jotka huomioidaan Suomen mallin valmistelussa.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet