Idrottspolitiska samarbetsorganet 2020-2023

OKM030:00/2020 Organ

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM030:00/2020

Ärendenummer VN/3508/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 3.4.2023

Datum för tillsättande 8.1.2020

Typ av organ Delegation

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Strategiset kokonaisuudet Kultur, ungdom, idrott och motion

Metod Åtgärderna i den idrottspolitiska redogörelsen genomförs

Mål och resultat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa yhtenä poikkihallinnollisena tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteeseen liittyy tarve saada kaikki ministeriöt mukaan edistämään liikunnallista elämäntapaa. Hallitusohjelman mukaisesti eri hallinnonalojen liikuntapoliittisia toimenpiteitä koordinoimaan asetetaan virkamiestasoinen koordinaatioelin. Koordinaatioelimen työskentelyn yhtenä taustana on edellisellä vaalikaudella käsitelty liikuntapoliittinen selonteko. Lisäksi valtion liikuntaneuvosto toteutti alkuvuodesta 2019 hankkeen, jossa ministeriöille laadittiin liikunnan edistämiseen liittyvät tuloskortit.

Asetettava koordinaatioelin jatkaa osaltaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan neuvottelukunnan (TEHYLI) työtä. Samoin koordinaatioelin käsittelee eri liikkumisohjelmia (esim. liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva opiskelu, liikkuva aikuinen jne.) siltä osin kuin niiden edistäminen edellyttää ministeriöiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota. Lisäksi koordinaatioelin koordinoi, seuraa ja arvioi eri ministeriöissä tehtävää liikuntapolitiikan edistämistyötä käyttäen pohja-aineistona liikuntaneuvoston tuloskorttityötä.

Koordinaatioelimen toimikausi on 1.1.2020-30.4.2023. Sen kokoukset pidetään virkatyönä eikä niistä makseta palkkioita. Muista kokouskustannuksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (tulosyksikkö 6000003211, toimintamenot).

Mer om ämnet