Hoppa till innehåll

Gemensamt arbete för motion och rörelse inom alla förvaltningsområden

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2023 12.47
Nyhet
LIPOKO:s medlemmar på besök i idrotts- och kultcentret Tahto.
LIPOKO:s medlemmar på besök i idrotts- och kultcentret Tahto.

Samordningsorganet för idrottspolitiken (LIPOKO) har sedan 2020 främjat åtgärder inom olika ministerier för att öka befolkningens motionsaktivitet. Bristen på motion är en betydande samhällelig utmaning som påverkar många olika politiska sektorer. Samarbetet behöver fortsätta och fördjupas i framtiden.

Ungefär en tredjedel av barnen och ungdomarna, en fjärdedel av de vuxna och en ännu lägre andel av de äldre rör sig tillräckligt med tanke på hälsan. De samhälleliga kostnaderna för befolkningens bristfälliga motionsvanor uppgår på årsnivå till uppskattningsvis över tre miljarder euro. Utöver samhällsekonomin har motionsaktiviteten betydelse bland annat för befolkningens arbets- och funktionsförmåga, hälsa och välfärd, lärande, gemenskap och integration samt för förebyggandet av utslagning, den militära förmågan och kampen mot klimatförändringarna.

Enligt den idrottspolitiska redogörelsen (2018) är det viktigaste målet för idrottspolitiken i Finland på 2020-talet att avsevärt öka medborgarnas fysiska aktivitet i alla ålders- och befolkningsgrupper. Ett av de förvaltningsövergripande målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering var att höja motionsaktiviteten i alla åldersgrupper. Sommaren 2020 inrättades LIPOKO för att samordna och främja olika ministeriers åtgärder för att uppnå detta mål.

Under mandatperioden 2020-2023 inriktades LIPOKO-arbetet bland annat på att förbättra möjligheterna till hållbar och tillgänglig motion, stödja en motionsinriktad livsstil, minska ojämlikheten i fråga om välbefinnande, hälsa och motion samt göra organisationernas verksamhetskulturer mer motionsinriktade.

- LIPOKO:s handlingsplan omfattade sammanlagt 126 åtgärder för att främja motion och rörelse. Det här beskriver hur mångdimensionell frågan är och hur många olika åtgärder det behövs för att tackla utmaningen med bristande motion, konstaterar LIPOKO:s ordförande, överdirektör Esko Ranto från undervisnings- och kulturministeriet. 

LIPOKO-arbetet har främjat en aktiv dialog mellan ministerierna och ett systematiskt arbete mot det gemensamma målet. Företrädare för 11 ministerier och olika expert- och utbildningsorganisationer har medverkat i samordningsorganet.

Under mandatperioden 2020-2023 har LIPOKO behandlat och främjat åtgärder som gäller bland annat friluftsliv och motion i naturen, gång och cykling, näringsverksamhet i anslutning till motion, användning av idrottsanläggningar, frivilligverksamhet, rådgivning om levnadsvanor och motion, upprätthållande och utveckling av funktionsförmågan samt tjänster i kontaktytorna inom välfärdsområdesreformen. I arbetet bereddes också en modell för bedömning av effekterna av motion som behövs i beredningsarbetet inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer.

- Under den första mandatperioden har vi på ett fint sätt lyckats involvera olika ministerier i det gemensamma arbetet för att främja motion och rörelse, säger Esko Ranto. 

- Det är viktigt att göra det motionsfrämjande arbetet inom olika förvaltningsområden synligt och samtidigt hitta nya områden för samarbete. Det här arbetet har nu inletts, och man bör både fortsätta och fördjupa det under de kommande åren, konstaterar Minna Huttunen, jord- och skogsbruksministeriets LIPOKO-representant.

- Att minska stillasittandet är en fråga för hela statsförvaltningen eftersom det påverkar så många olika saker, allt från social- och hälsovårdsutgifterna till försvaret och från arbetsförmågan till kampen mot klimatförändringarna, fortsätter Miliza Malmelin, miljöministeriets LIPOKO-representant.

Samordningsorganet för idrottspolitiken (LIPOKO) 2020–2023 (på finska)

Mer information: 
Esko Ranto, överdirektör (LIPOKO:s ordförande), tfn 0295 330 115
Tiina Kivisaari, direktör (LIPOKO-sekretariatet), tfn 0295 330 178