Hoppa till innehåll

Ministerierna tar tillsammans itu med utmaningarna som gäller otillräcklig motionsaktivitet

Undervisnings- och kulturministeriet
3.6.2021 10.05 | Publicerad på svenska 4.6.2021 kl. 8.27
Pressmeddelande

Ett av de förvaltningsövergripande målen i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering är att höja motionsaktiviteten i alla åldersgrupper. Samordningsorganet för idrottspolitiken (LIPOKO) inrättades för att samordna och främja olika ministeriers åtgärder för att uppnå detta mål. LIPOKO:s handlingsplan för 2021–2023 har nu färdigställts.

– Att höja motionsaktiviteten är hela statsförvaltningens gemensamma sak och det behövs åtgärder inom alla ministeriers förvaltningsområden. Samarbetsorganet har nu inlett en aktiv dialog och ett systematiskt arbete mot det gemensamma målet, gläder sig organets ordförande, överdirektör Esko Ranto från undervisnings- och kulturministeriet.

I samarbetsorganet för idrottspolitiken finns  företrädare för 11 ministerier och för olika expert- och utbildningsorganisationer. En av LIPOKO:s medlemmar är inrikesministeriets avdelningschef Jukka Aalto.

– Inom inrikesministeriets förvaltningsområde är det viktigt att sörja för den fysiska konditionen hos tjänstemän som sköter operativa uppgifter. LIPOKO ger oss en utmärkt möjlighet att diskutera metoder för att främja upprätthållandet av den fysiska konditionen mellan olika ämbetsverk. Samtidigt får vi ta del av andras erfarenheter och god praxis, berättar Aalto.

– Verksamhet som har koppling till motion och idrottsrelaterade teknologi-, hälso- och turisttjänster samt idrottsprodukter är betydande sysselsättare i Finland. Därför är det bra att beakta motion- och idrottssektorns tillväxtmöjligheter också med tanke på företagens affärsverksamhet och sysselsättningseffekter, påpekar arbets- och näringsministeriets LIPOKO-medlem, personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela.

Försvarsministeriets LIPOKO-medlem, major Kai Uitto anser också att samarbetsorganets gör ett viktigt arbete.

– Det förvaltningsövergripande samarbetet för att främja motion och idrott stöder samhällets välfärd och samtidigt även landets försvar. Förutom den fysiska funktionsförmågan kan även psykisk kristålighet stödjas med hjälp av motion och idrott.

LIPOKO:s handlingsplan bereddes under vintern och våren 2021. I handlingsplanen har man samlat olika åtgärder för att främja motion och idrott inom ministeriernas förvaltningsområden. I LIPOKO-handlingsplanen finns sammanlagt 126 åtgärder. För att precisera åtgärderna inom förvaltningsområdena ordnades i mars-april en workshop vid varje ministerium. Handlingsplanen är ett levande dokument som uppdateras och preciseras vid behov.

Motionsaktivitet är av stor betydelse för samhällets välfärd

Endast cirka en tredjedel av barn, unga och vuxna samt några procent av de äldre rör sig tillräckligt med tanke på hälsan. De samhälleliga kostnaderna för befolkningens bristfälliga motionsvanor uppgår på årsnivå till uppskattningsvis över tre miljarder euro.

Utöver samhällsekonomin har motionsaktiviteten betydelse bland annat för befolkningens arbets- och funktionsförmåga, hälsa och välfärd samt för lärandet. Motion och idrott har också samband med olika befolkningsgruppers sammanhållning och sociala färdigheter, integration, förebyggande av utslagning, militär förmåga och bekämpning av klimatförändringen. De olika förvaltningsområdenas kontaktytor till främjande av motion och idrott beskrivs i ministeriernas resultatkort för motion och idrott.

LIPOKO:s arbete leds av överdirektör Esko Ranto (UKM) och samordnas av ett sekretariat som består av kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen (UKM), programdirektör Antti Blom (UPH), direktör Tiina Kivisaari (UKM), generalsekreterare Minttu Korsberg (UKM/statens idrottsråd), specialsakkunnig Mari Miettinen (SHM) och överinspektör Sari Virta (UKM).

Handlingsplan för samordningsorganet för idrottspolitiken

Mer information: överdirektör Esko Ranto, tfn  0295 330 115