Hoppa till innehåll

Rapporten från samordningsorganet för idrottspolitiken är klar – ministeriernas gemensamma arbete för att främja fysisk aktivitet fortsätter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2023 12.03
Nyhet

Samordningsorganet för idrottspolitiken (LIPOKO) inrättades i syfte att öka hela befolkningens fysiska aktivitet genom förvaltningsövergripande samarbete. LIPOKO:s huvudsakliga uppgift var att samordna, främja, följa upp och utvärdera det arbete som utförs inom olika ministerier och deras förvaltningsområden för att främja fysisk aktivitet. Rapporten för LIPOKO:s mandatperiod har nu blivit klar.

Samordningsorganet för idrottspolitiken (LIPOKO) verkade under perioden 1.1.2020–30.4.2023. Medlemmarna i samordningsorganet bestod av 11 representanter från olika ministerier och av sakkunnigledamöter från expert- och utbildningsorganisationer som främjar fysisk aktivitet.

LIPOKO ställde som mål för sitt arbete att förbättra möjligheterna till hållbar och tillgänglig motion, öka åtgärderna för att främja en fysiskt aktiv livsstil och minska ojämlikheten i fråga om välbefinnande, hälsa och motion. Samordningsorganet hade också till uppgift att arbeta för en mer motionsinriktad verksamhetskultur i organisationer och tillämpa motion som ett sätt att stärka välfärden och ekonomin i samhället.

För att uppnå dessa mål utarbetades sammanlagt 126 åtgärder, av vilka 77 genomfördes och 34 inleddes under mandatperioden. Arbetet i LIPOKO utfördes också med hjälp av underarbetsgrupper, vars uppgifter främst gick ut på att främja samarbetet inom programhelheten I rörelse, utveckla utvärderingen av effekterna av fysisk aktivitet, integrera motionsrådgivningen i rådgivningen om levnadsvanor i de nya social- och hälsovårdsstrukturerna och förbättra utkomstskyddet och utbildningen för idrottare.

Ett central mål med genomgången av planeringen och genomförandet av ministeriernas åtgärder för fysisk aktivitet var att öka informationsflödet mellan olika ministerier och på så sätt minska hindren för samarbete. Detta mål uppnåddes med gott resultat under mandatperioden. Det har gjorts tydliga framsteg i det tväradministrativa främjandet av fysisk aktivitet: arbetet inom de enskilda ministerierna har fördjupats, systematiken i det gemensamma arbetet har förbättrats och uppföljningen och utvärderingen har stärkts.

- Samordningsorganet för idrottspolitiken visade sig vara mycket nödvändigt och ökade avsevärt hela statsförvaltningens gemensamma förståelse för behovet av att främja en fysiskt aktiv livsstil med statsförvaltningens gemensamma krafter, konstaterar Esko Ranto, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet och ordförande för samordningsorganet.

- Samordningsorganet kommer att tillsättas även för denna regeringsperiod, fortsätter Ranto.

I framtiden skulle det vara naturligt att vidareutveckla samarbetet mellan ministerierna i riktning mot gemensamma åtgärder, vars genomförande skulle underlättas av gemensamma resurser. I fortsättningen kan man också fokusera på de åtgärder som ännu inte har avslutats eller som inte alls har genomförts. Framöver är det också ändamålsenligt att utveckla arbetets gemensamma kommunikation både på statsrådsnivå och inom de enskilda ministerierna för att öka kännedomen om arbetet och förbättra förståelsen för vikten av fysisk aktivitet.

Sekretariatet för samordningsorganet för idrottspolitiken har bestått av direktör Tiina Kivisaari, kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, överinspektör Sari Virta och generalsekreterare för Statens idrottsråd Minttu Korsberg från undervisnings- och kulturministeriet samt specialsakkunnig Mari Miettinen och programchef för I rörelse-helheten Antti Blom från social- och hälsovårdsministeriet.

Samordningsorganet för idrottspolitiken (LIPOKO), rapport för mandatperioden 2020–2023

Mer information: Esko Ranto, överdirektör, ordförande för samordningsorganet för idrottspolitiken, tfn 0295 330 115