Hoppa till innehåll

Fler verktyg för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier i skolor och läroanstalter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 14.57 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 16.33
Pressmeddelande
Stop-nappula

I fortsättningen kommer det att finnas fler verktyg för att ingripa i mobbning, trakasserier och våld. För att ingripandet ska kunna ske vid rätt tidpunkt ska lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ändras. Torsdagen den 10 mars föreslog statsrådet att republikens president ska stadfästa lagarna den 11 mars.

Ändringarna hänför sig till åtgärdsprogrammet för förebyggande av mobbning, diskriminering och våld i skolor. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022. 

– Mobbning lämnar djupa spår hos ett barn eller en ung person som blir utsatt för sådan. Vårt samhälle måste kunna agera mer enhetligt och kraftfullt mot mobbning och det gör också regeringen. De här lagändringarna kommer att ge oss fler verktyg att ingripa i mobbning. Dessutom kommer regeringen att öka stödet för elever och skolornas resurser för att ingripa i mobbning i tid, säger undervisningsminister Li Andersson.

Inom den grundläggande utbildningen kan elever i fortsättningen förvägras delta i undervisningen förutom för den återstående skoldagen även för följande arbetsdag under de förutsättningar som anges i lagen. I fråga om den grundläggande utbildningen och andra stadiet ska det under den tid som undervisningen förvägras ordnas möjlighet för eleven och den studerande att personligen diskutera med en psykolog eller kurator inom elev- eller studerandevården samt ordnas annat stöd som behövs för att kunna delta i undervisningen när eleven eller den studerande återvänder till skolan eller läroanstalten. För eleven och den studerande utarbetas en plan där man fastställer de praktiska åtgärder som ska vidtas för att stödja en trygg återgång till undervisningen.

Inom yrkes- och gymnasieutbildningen är läroanstaltens lärare och rektor i fortsättningen skyldiga att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i läroanstalten eller under skolvägen och som kommit till dennas kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den studerande som misstänks och för den studerande som utsatts för detta. En motsvarande skyldighet har också lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen.

Beaktande av barnets bästa

I fortsättningen innehåller lagarna bestämmelser om beaktande av barnets bästa. Med stöd av den nya bestämmelsen ska barnets bästa beaktas när undervisning och utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning planeras och ordnas och när det fattas beslut om den. En motsvarande bestämmelse finns i fortsättningen också i gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning.

I lagarna upphävdes den gällande paragrafen om det disciplinära förfarandets förhållande till ett anhängigt åtal och till domstolens avgörande. Tidigare, i situationer där mobbning eller våld eller en elevs eller studerandes övriga agerande i skolan eller läroanstalten har lett till en straffprocess, har interna disciplinära åtgärder inte kunnat tillgripas samtidigt vid läroanstalten. Ändringen gör det lättare att vidta sådana disciplinära åtgärder som ingår i de lagar och förordningar som gäller undervisningsväsendet, också när en straffrättslig process har inletts i samma ärende. Detta bidrar till att öka säkerheten i skolor och läroanstalter. 

Behörigheten att påföra disciplinära åtgärder ändras

Inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen är det inte längre möjligt att ge rektorn behörighet att besluta om avstängning av en läropliktig från läroanstalten för viss tid, utan beslutanderätten innehas till denna del av ett av utbildningsanordnaren tillsatt kollegialt organ.  

Vid riksdagsbehandlingen ändrades lagen om yrkesutbildning utifrån grundlagsutskottets utlåtande om propositionen så att beslut om indragning och återställande av studierätten, avstängning för viss tid, uppsägning från elevhemmet samt om avhållande från studier fattas av ett kollegialt organ som tillsatts av utbildningsanordnaren i ifrågavarande kommun när det gäller läropliktiga som genomgår yrkesutbildning som ordnas av en registrerad sammanslutning eller stiftelse. Organet tar upp ärendet till behandling och avgörande på framställning av rektorn. 

Ytterligare information: 

  • Sami Aalto, regeringsråd, tfn 029 533 0082 (andra stadiet) 
  • Jenni Nuutinen, specialsakkunnig, tfn 029 533 0230 (grundläggande utbildning)
     
Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning