Hoppa till innehåll

Åtgärdsprogram för att förebygga mobbning – fokus ligger på resurser, utbildning och uppdatering av lagstiftningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2021 14.05 | Publicerad på svenska 26.1.2021 kl. 14.14
Pressmeddelande
Painike jossa lukee STOP

Undervisnings- och kulturministeriet har berett ett omfattande åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier i skolor och läroanstalter. Inrikesministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har berett åtgärderna i programmet.

Bakgrunden till programmet är regeringsprogrammets skrivelser om icke-diskriminering, alla barns och ungas rätt till integritet samt nolltolerans mot mobbning i skolan. Alla åtgärder inom programmet genomförs under denna regeringsperiod.

– Rätten att leva utan rädsla för våld eller mobbning och diskriminering är grundläggande och gäller på lika villkor såväl de yngsta medlemmarna i vårt samhälle som de vuxna. Varje fall av mobbning är för mycket. Med detta program stärker vi skolornas, läroanstalternas och det övriga samhällets förmåga att ingripa i mobbning och förhindra det lidande det orsakar, säger undervisningsminister Jussi Saramo.  

För att kunna minska mobbningen och trakasserierna är det enligt undervisningsminister Jussi Saramo viktigt att säkerställa att förfaranden som anses vara fungerande får stor spridning, att det i samhället finns resurser för att ingripa i barns och ungas problem och att lagstiftningen är uppdaterad. Förståelsen av verkningarna av mobbning och våld måste ökas bland läroanstalternas personal samt elever och studerande.

– Det finns ingen patentlösning för att få slut på mobbningen, utan man måste säkerställa att det i skolorna och i samhället i vidare bemärkelse finns kompetens, tid och resurser för att snabbt och med låg tröskel ingripa i barns och ungas problem. Vi måste ha nolltolerans mot mobbning. Varje barn och ung person har rätt till integritet, säger minister Jussi Saramo. 

Enligt åtgärdsprogrammet fastställer man för de följande tre åren som fokusområde för fortbildningen för personalen och ledningen inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet främjande av välbefinnande och arbetsro och pedagogisk kompetens som anknyter till förebyggande av ensamhet och mobbning. 

I grundutbildningen för lärare är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med innehåll som hänför sig till välbefinnande, säkerhet och främjande av arbetsron. De högskolor som ansvarar för lärarutbildningen uppmuntras därför att i samarbete stärka studieutbudet i anslutning till välbefinnande och säkerhet.

– Att identifiera och förebygga mobbning är en viktig del av kompetensen hos alla yrkesutbildade personer inom undervisningssektorn. Det är viktigt att stöda denna kompetens i alla skeden av utbildningen från högskolorna till fortbildningen. Alla utbildningsanordnare är skyldiga att säkerställa en trygg inlärningsmiljö för barn och unga. Att ingripa i mobbningsfall är således inte beroende av prövning, utan en skyldighet för skolorna och läroanstalterna. Detta är också en skyldighet för oss vuxna gentemot barnen, säger undervisningsminister Saramo.

- Förebyggandet av mobbning och trakasserier förutsätter också preciseringar i lagstiftningen för att man ska kunna ingripa i mobbning vid rätt tidpunkt och samtidigt säkerställa en trygg inlärningsmiljö för alla elever. Bestämmelserna om förvägrande av en elevs rätt att delta i undervisningen uppdateras för att bättre kunna garantera säkerheten för eleverna och de personer som arbetar i undervisningslokalen. Under den tid som eleven förvägras rätt att delta i undervisningen görs det upp en plan för elevens behov av elevvård och annat stöd. Lagberedningen grundar sig på lagstiftningsförslagen från arbetsgruppen mot mobbning. Samtidigt utvärderas också det så kallade förbudet mot dubbelbestraffning, enligt vilket skolans interna disciplinära förfaranden inte kan överlappa de straffrättsliga påföljderna. 

Bestämmelserna om mobbning och trakasserier bör preciseras på motsvarande sätt i gymnasielagen och i lagen om yrkesutbildning.

Som en del av åtgärdsprogrammet tar man för skolorna fram en verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen som stöder både eleverna och skolpersonalen i arbetet för att förebygga skolavhopp, engagera i skolgången, korrigera effekterna av frånvaro, stärka välbefinnandet i skolan samt förebygga mobbning. Syftet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att säkerställa att skolorna har tillräckliga resurser och kompetens för att förebygga skolavhopp, elevernas frånvaro och svåra situationer. 

Även kommunens ungdomsväsende ska kopplas in i förebyggandet av mobbning. Kärnkompetensen inom ungdomsarbetet är att möta unga. Mobbning sker också utanför skoltiden (fritid, hobbyer osv.), och ungdomsarbetare möter unga också utanför skolan. Därför är det viktigt att ungdomsarbetets metoder och verksamhetsmodeller förankras i skolorna och läroanstalterna.

Det föreslås att arbetet mot mobbning ska inledas redan inom småbarnspedagogiken. Enligt åtgärdsprogrammet behövs ett separat utvecklingsprogram för att stärka de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna inom småbarnspedagogiken. Programmet ska fokusera på att stärka barns emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen som ett sätt att förebygga mobbning. 

Mer information:

  • överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 02953 30258
  • undervisningsrådet Heli Nederström, tfn 02953 30122
  • specialmedarbetare Touko Sipiläinen, intervjuförfrågningar, tfn 040 196 2292 


 

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Jussi Saramo Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning