Hoppa till innehåll

Lagändringar för åtgärdsprogrammet mot mobbning på remiss – också en lag om stärkande av stödet inom småbarnspedagogiken på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 11.24 | Publicerad på svenska 6.5.2021 kl. 11.28
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har sänt på remiss ett utkast till regeringsproposition som gäller tryggt ordnande av undervisningen. Med hjälp av lagändringen stärks skolornas och läroanstalternas urval av metoder t.ex. för att förebygga mobbning. På remiss sändes också ett lagförslag om ändring av lagen om småbarnspedagogik som syftar till att stärka stödet till barn.

Regeringen föreslår åtgärder för att säkerställa en trygg inlärningsmiljö och för att stärka urvalet av metoder för att förebygga exempelvis mobbning. Åtgärderna anknyter till åtgärdsprogrammet för förebyggande av mobbning som publicerades i januari. 

– Skolorna och läroanstalterna behöver starka och tillräckliga metoder för att säkerställa en trygg inlärningsmiljö för varje barn och för att ingripa i mobbning. – Rätten att leva utan rädsla för våld eller mobbning och diskriminering är grundläggande och gäller precis alla. Vårt mål är dessutom att säkerställa att barn och unga får det stöd de behöver, så att man bättre än för närvarande ska kunna ingripa i de bakomliggande orsakerna till störande beteende och mobbning, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Genom ändringarna preciseras bl.a. bestämmelserna om förvägrande av undervisning. Till exempel i samband med störande beteende och allvarliga mobbningsfall ska det i den grundläggande utbildningen i fortsättningen vara möjligt att förvägra rätten att delta i undervisningen inte bara under den återstående skoldagen utan också under följande dag. 

Samtidigt strävar man efter att säkerställa att orsakerna till beteende som äventyrar den trygga inlärningsmiljön åtgärdas effektivare än för närvarande också med hjälp av elevvårdstjänster. I fortsättningen ska eleven få stöd från elevvården under den tid som undervisningen förvägras och när han eller hon återvänder till läroanstalten.

Det föreslås att bestämmelserna preciseras så att det under den tid som undervisningen förvägras ska ordnas möjlighet för eleven att personligen diskutera med en psykolog eller kurator inom elevvården samt att ordna det stöd som eleven behöver för att kunna delta i undervisningen när han eller hon återvänder. 

För eleven utarbetas en plan, där det fastställs de praktiska åtgärder genom vilka man stöder en återgång till undervisningen som är trygg för alla och kontrollerad. Motsvarande bestämmelser föreslås i gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning. 

Dessutom föreslås det att det förbud mot s.k. dubbel bestraffning som ingår i lagarna upphävs. I praktiken har förbudet inneburit att man t.ex. på grund av ett allvarligt våldsbrott i skolan eller läroanstalten inte har fått inleda ett disciplinärt förfarande i skolan eller läroanstalten, om åtalet för elevens gärning är anhängigt vid domstol eller om eleven har dömts för gärningen eller om domen inte har meddelats. 

Det föreslås också att det till lagarna fogas en bestämmelse om barnets bästa. Regleringen innebär att barnets bästa ska beaktas när undervisning och verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning planeras, ordnas och beslutas om. En motsvarande bestämmelse föreslås också till gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning.

Därtill föreslås det att lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen ändras så att det i dem föreskrivs om skyldigheten för en lärare eller rektor att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i läroanstalten eller under skolvägen och som kommit till hans eller hennes kännedom till vårdnadshavaren för den studerande som gjort sig skyldig till detta och för den som drabbats.

Stödet inom småbarnspedagogiken blir starkare och framhäver barnets rätt

I enlighet med regeringsprogrammet utvecklas en modell för stöd i tre steg för småbarnspedagogiken. Det föreslås att det i lagen skapas en starkare kontinuitet än för närvarande mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

– Stöd inom småbarnspedagogiken som ges vid rätt tidpunkt och är tillräckligt starkt ökar jämlikheten och förbättrar förutsättningarna för lärande också på den senare utbildningsvägen. Den ändring som nu görs stärker barnets rätt till det stöd som det behöver och visar riktningen också för den framtida utvecklingen av lagstiftningen, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Det föreslås att det ska föreskrivas mer exakt om stöd till barn än för närvarande och på så sätt strävar man efter att främja att stödet fås i rätt tid och med beaktande av barnens individuella behov. Med stöd som ges vid rätt tid kan man förutom främja barnets utveckling, lärande och välbefinnande även förebygga att barnets problem blir allvarligare samt att barnet marginaliseras. 

Genomförandet av ett högklassigt stöd inom småbarnspedagogiken förutsätter att lagen tydligare än för närvarande styr genomförandet av stödet. I lagen föreskrivs det om barnets rätt till det stöd som ges och om stöd som ges som en del av den grundläggande verksamheten, som intensifierat stöd eller som särskilt stöd, om genomförandet av stödet samt om bedömning av stödbehovet, om meddelande av förvaltningsbeslut och om sökande av ändring.

Barnets behov av stöd, stödåtgärder samt genomförandet och uppföljningen av dem antecknas framöver i planen för småbarnspedagogik som utarbetas för barnet på samma sätt som i nuläget. Barnets behov av stöd ska bedömas enligt behov, dock minst en gång om året.

Den föreslagna regleringen skapar en stark rättslig grund för stödet inom småbarnspedagogiken. När lagen träder i kraft ordnas stödet på basis av den. Utvecklandet av stödhelheten är en process med flera skeden, och detta skede skapar en riktning för den framtida utvecklingen. Under kommande regeringsperioder finns det behov av att fortsätta den lagstiftningsmässiga utvecklingen av stödet inom småbarnspedagogiken.

Vardera propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Också statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning skickas ut på remiss. Den ändrade förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

***

  • Remissbehandlingen för ändringen av lagen om småbarnspedagogik avslutas 11.6.2021. Utlåtande.fi
  • Remissbehandlingen för bestämmelserna om disciplin inom den grundläggande och på andra stadiet avslutas 11.6.2021. Utlåtande.fi

Mer information: 

Kirsi Lamberg, regeringsråd (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning), tfn 02953 30397
Kirsi Alila, undervisningsråd (småbarnspedagogik), tfn 02953 30365
Sami Aalto, regeringsråd (gymnasieutbildning och yrkesutbildning), tfn 02953 30082

Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning