Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att förebygga och minska brottslighet och våldsamt beteende bland unga genom ungdomsarbete

Avustus

Utslagningen och våldsbrotten bland unga har väckt mycket diskussion under det gångna året. Åtgärder för att stoppa och förhindra denna utveckling vidtas redan på bred front.  För att förebygga och minska brottslighet och våldsamt beteende bland unga spelar ungdomsarbetet en viktig roll bl.a. genom mötet med unga, skapande av gemenskap och meningsfull sysselsättning.

När man granskar undersökningar ur ett långt tidsperspektiv kan man konstatera att brottsligheten har minskat i Finland. Experter och myndigheter har dock med oro observerat att bl.a. brottsmisstankarna mot minderåriga samt barns och ungas våldsamma beteende har ökat under de senaste fyra åren. Det är nödvändigt att inom olika politikområden och tillsammans ingripa i det oroande fenomenet. Vidare kan man av den tillgängliga statistiken se att ungdomsbrottsligheten och våldet koncentreras till Finlands stora städer och deras bostadsområden. 

Till ungdomstiden hör att hänga med kompisar, viss aggressivitet, impulsivitet, misstag och att vännernas betydelse förstärks. De ungas högljudda och ostyriga beteende har alltid fördömts, inte heller våldet mellan ungdomsgrupperna är något nytt fenomen. I synnerhet när det gäller våldsamt beteende bland unga i huvudstadsregionen finns det dock också nya fenomen, såsom förhärligande av den brottsliga livsstilen, försvar av heder, hämndkultur, anskaffning av dyrbara saker genom brottsliga metoder.

Det finns många orsaker till det ökade våldsamma beteendet bland unga. Orsakerna är kopplade bl.a. till det ökade illamåendet bland unga i allmänhet, invandrarfamiljernas behov av stöd, ökningen av våldsupplevelser i barnens liv, de sociala medierna och upplevelser av att lämnas utanför. Skolmobbning och rasism ger barn och unga upplevelser av att lämnas utanför, av att inte hitta någon egen plats eller gemenskap i samhället. Genom åtgärder inom ungdomsarbetet och politiken kan man som svar på fenomenet bygga upp en uppväxtmiljö som bygger upp välfärden; det behövs både förebyggande åtgärder under en längre tid och åtgärder för att snabbt ingripa i den rådande situationen. Med hjälp av ungdomsarbetet kan man ytterligare utveckla det sektorsövergripande samarbetet i kommunerna, hitta på nya metoder och vara nära ungdomarna och lyssna på dem och förbättra deras uppväxt- och levnadsvillkor. 

Genom denna understödshelhet görs insatser för att förebygga och minska brottslighet och våldsamt beteende bland unga genom ungdomsarbete. 

Sökanden kan vara en kommun eller kommunerna tillsammans. Dessutom kan understöd beviljas sammanslutningar som har ingått avtal med kommunen eller kommunerna om ett projekt inom ungdomsarbetet som genomförs med detta understöd. 

Ansökningstiden börjar onsdagen den 15 mars 2023 och slutar onsdagen den 19 april 2023 kl. 16.15. 

För understöden finns det totalt ca 2 miljoner euro att dela ut. Avsikten är att fatta beslut om understöden i maj 2023. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Marja N. Pulkkinen, [email protected], tfn 0295 330 113 ja Merja Hilpinen, [email protected], p. 0295 330 418.

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: 
[email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod